İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis Anabilim Dalı
Telefon (0484) 411-4242 / 4000
Kurumsal E-Posta
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme4.02.2016 11:30:31

Prof.Dr. ABDULLAH ÜNALAN

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Temel İslam Bilimleri Bölümü Bölüm Başkanı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

 

1. Adı Soyadı               : Abdullah ÜNALAN

2. Doğum Tarihi          : 1953

3. Unvanı                     : Prof. Dr.

4. Öğrenim Durumu    : Doktora

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Yüksek İslam Enstitüsü

 Marmara Üniversitesi

1979

Y. Lisans

 Sosyal Bilimler Enstitüsü

Ankara Üniversitesi

1994

Doktora

 Sosyal Bilimler Enstitüsü

 Harran Üniversitesi

1998

 

 

 

 


5. AKADEMİK UNVANLAR

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 2009

Doçentlik Tarihi                        : 2013

Profesörlük Tarihi                    :  2020

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   

JADALLA HASAN, Molla Halil Es-si'irdi'nin 'Usulü Hadisi'l-Ezher Min Muhtasar ve Şerhihi Li-ibn Hacer' isimli eserinin tahkiki ve metodu

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …      

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI, Artsand Humanities)

                1.   …

            2.   …

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

          1. 

          2. 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.    Ünalan, Abdullah, Erzen’den Kurtalan’a, Uluslararası Siirt Sempozyumu, 19-20-21 Eylül 2006, Birleşik Matbaa/İzmir/Ağustos 2007.

2.    Ünalan, Abdullah, Mele Habib-i Kadî, Uluslararası Siirt Sempozyumu, Siirt-2007, Birleşik Matbaa/İzmir/2008.

3.    Ünalan, Abdullah, Uluslararası İmam Eş’arî ve Eş’arîlik Sempozyumu, Eş’arîlik’te Haber-i Vâhid’in Bilgi Değeri, Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 21-23 Eylül 2014.

4.    Ünalan, Abdullah, Uluslararası Selahaddin Eyyubî Sempozyumu, Salahaddin Eyyubî’nin Hocası es-Silefî, 21-23 Eylül 2016.

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

1.        Ünalan, Abdullah, İmamet Teorisinin Referanslarında Hadîs-Ehl-i Sünnet ve Şîa Örneği, Elips Yayınları, Ankara, Eylül 2006; 975-6053-62-3.

2.        Ünalan, Abdullah, Rasûlullah (s)’ın Tavsiyeleri, İhsan Yayınları, İstanbul,  Kasım 2007; ISBN: 978-975-01349-3-7.

3.        Ünalan, Abdullah, Rasûlullah (s)’ın Davetinde Psikolojik Boyut, Kitabi Yayınları, İstanbul, 2013; ISBN: 16173.

4.        Ünalan, Abdullah, Şia’da İç Çatışma, (Prof. Dr. Musa el-Musevî'den trc.) mevsimler Yayınları, İstanbul 2017, ISBN: 978-605-9275-51-4.

5.        Ünalan, Abdullah, Hadis Perspektifinden Kur’an, Albi Yayınları, İzmir Kasım 2012; ISBN: 975-010-93-0-9.

6.        Ünalan, Abdullah, Dert ve Çare, Albi Yayınları, İzmir, Haziran 2013; ISBN: 975-010-93-0-9 (Molla Mahmûd es-Siirdî’nin ed-Dâu ve’d-Devâu adlı eserinin tahkik, tercüme, hadislerinin tahrici ve yayına hazırlanması (Bitmiş Proje: Y.Y.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Proje No: 2008-İLH-B 111).

7.        Ünalan, Abdullah, Said-i Kürdî ve Kürd Sorunu, Albi Yayınları, İzmir, Şubat 2014; ISBN: 975-010-93-0-9.

8.        Ünalan, Abdullah, İslamokrasi, Birleşik Yayıncılık, İzmir, Şubat 2009; ISBN: 977-010-93-0-9.

9.        Ünalan, Abdullah, İslam’da Psikososyal Kadın, Albi Yayınları, İzmir, Şubat 2014; ISBN: 975-010-93-0-9.

10.    Ünalan, Abdullah, Şîa’da Hadîs Usûlü, Albi Yayınları, İzmir, Ocak 2013; ISBN: 978-975-8984-29-9.

11.    Ünalan, Abdullah, Kurtuluş Vesilesi (İ. Humeynî’den Tercüme, 2 cilt), İhsan Yayınları, İstanbul, tarih yok, ISBN yok.

12.    Ünalan, Abdullah, İslam’da Başkanlık Sistemi (İmamü’l-Haremeyn’den tercüme), Mevsimler yayınevi, İstanbul, Aralık 2016; ISBN: 978-605-9275-32-3

13.    Ünalan, Abdullah, Akaid Risalesi (M. Emin ER’den tercüme), Mevsimler Yayınevi, İstanbul, Kasım 2016; ISBN: 978-605-9275-06-4

14. Ünalan, Abdullah,Sahabînin Muhalefeti, Mevsimler Yayınevi, İstanbul, Mart 2019; ISBN: 978-605-7934-23-9

15. Ünalan, Abdullah, Hadîslerde Metaforik Kullanım, Mevsimler Yayınevi, İstanbul, Ekim 2019; ISBN: 978-605-7934-52-9

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.    Ünalan, Abdullah, İbn İshak ve Hadis Rivayetindeki Yeri, Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, Sayı: II Kasım 2009, s. 89-106.

2.    Ünalan, Abdullah, Hadislerde Metaik Kullanım, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dergisi, Cilt: XI/Sayı: 1/Yıl: 2009, s. 107-140.

3.    Ünalan, Abdullah, Sahabenin Hz. Peygamber’e Muhalefeti, Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlmi Dergisi 9-10, Bişkek-2010, s. 141-159.

4.    Ünalan, Abdullah, Sa’lebe Hadisesine Tahlili Bir Yaklaşım, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi, Yıl: 2011/Sayı: 20/Bahar, s. 149-172. 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   …

            2.   …

7.7. Diğer yayınlar

1.    Ünalan, Abdullah, "Müsrif", Şamil İslam Ansiklopedisi, Şamil Yayınları, İstanbul, 191, IV, s. 383.

2.    Ünalan, Abdullah, "Münkir", Şamil İslam Ansiklopedisi, Şamil Yayınları, İstanbul, 1991, IV. s. 364-365.

3.    Ünalan, Abdullah, Güneydoğu Meselesi ve Çözüm Önerileri (Sempozyum, Ankara, 1993)

4.    Ünalan, Abdullah, Fakülte Seminerleri

5.    Ünalan, Abdullah, Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri Konferansları

6.    Ünalan, Abdullah, TRT 6'da konuşmalar.
8. Projeler

1.  Ünalan, Abdullah, Dert ve Çare, Albi Yayınları, İzmir, Haziran 2013; ISBN: 975-010-93-0-9 (Molla Mahmûd es-Siirdî’nin ed-Dâu ve’d-Devâu adlı eserinin tahkik, tercüme, hadislerinin tahrici ve yayına hazırlanması (Bitmiş Proje: Y.Y.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Proje No: 2008-İLH-B 111).

           

            2.   …

 

9. İdari Görevler

1.       Kurtalan Meslek Yüksek Okulu Müdürü

            2.   …

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11. Ödüller

            1.   …

            2.   …

12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

Hadis II

Hadis Tarihi ve Usulü

İslam Mezhepleri Tarihi

4

4

3

 

 

İlkbahar

Yüksek Lisans Tez Hazırlık

Uzmanlık Alan Dersi

Hadis’te Usul

Hadis İlminin Kaynakları

Klasik Hadis Metinleri Okumaları

 

8

3

3

3

1

 

 

2017-2018

Güz

Hadis Tarihi ve Usulü

Bitirme Ödevi

Yüksek Lisans Semineri

Yüksek Lisans Tez Hazırlık

Uzmanlık Alan Dersi

Mezheplerin Hadis Anlayışı

Hadis’te Cerh Ve Tadil

Hadis’te Usul

4

2

2

 

8

3

3

3

 

 

 

1

 

 

İlkbahar

Hadis I

Bitirme Ödevi

Yüksek Lisans Semineri

Yüksek Lisans Tez Hazırlık

Uzmanlık Alan Dersi

Mezheplerin Hadis Anlayışı

2

2

2

1

8

3

 

 

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 30.12.2020 15:22:02
AKADEMİK ÜNVANLAR

GörevUnvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

 Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

1994-1996

Ar.Gör.  

 Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

1996-2002

Dr.Ar.Gör

Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

1998-2009

Yrd. Doç. Dr

Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2009-2013

Yrd. Doç. Dr

Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

20013-

 

BİLİMSEL YAYINLAR

 KİTAPLAR 

 Ünalan, Abdullah, İmamet Teorisinin Referanslarında Hadîs-Ehl-i Sünnet ve Şîa Örneği,Elips Yayınları, Ankara, 2006.
•    Ünalan, Abdullah, Rasûlullah(s)’ın Tavsiyeleri, İhsan Yayınları, İstanbul,  2007)
•    Ünalan, Abdullah, Rasûlullah(s)’ın Davetinde Psikolojik Boyut, Kitabi Yayınları, İzmir, 2009.
•    Ünalan, Abdullah, Şia’daHadîs Usûlü, Albi Yayınları, İzmir, 2013.
•    Ünalan, Abdullah, HadisPerspektifinden Kur’an, Albi Yayınları, İzmir 2012.
•    Ünalan, Abdullah, MollaMahmûd es-Siirdî’nin ed-Dâu ve’d-Devâu adlı eserinin tahkik, tercüme,hadislerinin tahrici ve yayına hazırlanması (Bitmiş Proje: Y.Y.Ü. BilimselAraştırma Projeleri Başkanlığı, Proje No: 2008-İLH-B 111).


2- Ulusal Hakemli Dergilerde YayınlananMakaleler
•    Ünalan, Abdullah, İbnİshak ve Hadis Rivayetindeki Yeri, Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi,Sayı: II Kasım 2009, s. 89-106.
•    Ünalan, Abdullah, HadislerdeMetaforik Kullanım, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dergisi, Cilt:XI/Sayı: 1/Yıl: 2009, s. 107-140.
•    Ünalan, Abdullah, SahabeninHz. Peygamber’e Muhalefeti, Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlmi Dergisi9-10, Bişkek-2010, s. 141-159.
•    Ünalan, Abdullah,Sa’lebe Hadisesine Tahlili Bir Yaklaşım, Yüzüncü Yıl Üniversitesi SosyalBilimler Enstitüsü dergisi, Yıl: 2011/Sayı: 20/Bahar, s. 149-172. 

3- Ulusal Bilimsel Toplantılarda SunulanBildiriler
Ünalan, Abdullah, Erzen’den Kurtalan’a,Uluslararası Siirt Sempozyumu, 19-20-21 Eylül 2006, BirleşikMatbaa/İzmir/Ağustos 2007.
•    Ünalan, Abdullah, MeleHabib-i Kadî, Uluslararası Siirt Sempozyumu, Siirt-2007, BirleşikMatbaa/İzmir/2008. 
4- Ansiklopedi Maddeler
•    Ünalan, Abdullah, "Müsrif", Şamil İslam Ansiklopedisi, Şamil Yayınları, İstanbul, 191, IV, s.383.
•    Ünalan, Abdullah, "Münkir", Şamil İslam Ansiklopedisi, Şamil Yayınları, İstanbul, 1991, IV. s.364-365.

5. Diğer Bilimsel Faaliyetler

C. Sempozyum Ve Paneller
1. Ünalan, Abdullah, Güneydoğu Meselesive Çözüm Önerileri (sempozyum, Ankara, 1993)
2. Ünalan, Abdullah, Fakülte Seminerleri
3. Ünalan, Abdullah, Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri Konferansları
4. Ünalan, Abdullah, TRT 6'da konuşmalar.