Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitim Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3900
Kurumsal E-Posta
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme18.11.2019 15:38:59

Prof.Dr. CAHİT EPÇAÇAN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan V.
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
Özgeçmiş

 

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Cahit EPÇAÇAN                                                                     

Unvanı : Prof. Dr.

Mail Adresi : epcacan@hotmail.com

Telefon : 0505 589 01 44

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt.

İnönü  Üniversitesi

Y. Lisans

 Eski Türk Edebiyatı Eğitimi

Atatürk Üniversitesi

Doktora

 Türkçe Eğitimi

Atatürk Üniversitesi

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  :

“Esadzade Mehmed Çelebi Hayatı, Edebi Şahsiyeti ve Divanı/Tenkitli Metin -İnceleme“

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Cevat YERDELEN

 

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :

“Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Öğretim Uygulamalarının İlköğretim Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerilerine ve Duyuşsal Özelliklerine Etkisi”

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ahmet KIRKKILIÇ

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

      1. Faruk DOĞAN, Türkçe Dersi Ortaokul Ders Kitaplarındaki Öğrenci Çalışma Kitaplarındaki Etkinliklerin Söz Varlığı Üzerine Bir Araştırma, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, Siirt 2016.

      2. Zeynel Abidin DEMİR, Ortaöğretim Son Sınıf Öğrencilerinin Kitap Okuma Alışkanlıklarının İncelenmesi, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, Siirt 2016.

      3. Derviş BEYHAN, Suriyeli Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonu Projesi Kapsamında Geçici Eğitim Merkezlerinde Görev Yapan Dil Öğreticilerinin Dil Öğretirken Karşılaştıkları Sorunlar Ve Çözüm Önerileri, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, Siirt 2018.

      4. Yusuf GÜZEL, Sezai Karakoç’un Düşünce Yazılarında Yer Alan Değerler, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, Siirt 2018.

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Educational Research and Review    Hakemlik (Alan İndekslerinde Taranmaktadır)

Turkish Studies Dergisi                      Hakemlik (Uluslararası Hakemli Dergi)

EKEV Akademi Dergisi                       Editörlük / Hakemlik

SUSBİD                                                Hakemlik

 

Ödüller :

        Siirt Üniversitesi/Akademik Yayın Teşvik Ödülü 2012- 2013 (Eğitim/Sosyal Bilimler Alanında 4. Lük)

        Siirt Üniversitesi Akademik Yayın Teşvik Ödülü 2013 – 2014 (Eğitim/Sosyal Bilimler Alanında 1. Lik)

Son iki yılda verdiği lisans düzeyindeki dersler :

        Okuma Eğitimi

        Konuşma Eğitimi

        Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar

        Özel Öğretim Yöntemleri

        Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

        Dil Eğitiminin Temel Kavramları

 

YAYINLAR :

        SCI, SCI-EXPANDED, SSCI, AHCI VE ULUSLARARASI ALAN İNDEKSLERİ KAPSAMINDAKİ ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE

A1. Cahit EPÇAÇAN, A Review On The Relationship Between Critical Thinking Skills And Learning Domains Of Turkish Language. Educational Research and Reviews, Vol. 14(3), pp. 67-77, 10 February, 2019 DOI: 10.5897/ERR2018.3658

A2. Cahit EPÇAÇAN, Halim ULAŞ, Cevdet EPÇAÇAN, “The Effect Of Cooperative Reading And Composition Technique On Reading Comprehension And Composition Writing Skill” Journal of Global Research in Education and Social Science 2(1): 8-16, 2015 International Knowledge Press

A3. Cahit EPÇAÇAN, "Examination Of Texts Of Secondary School Turkish Schoolbooks In Terms Of Constructivism Approach", Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116:5105-5114 · February 2014with11 Reads, DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.01.1082

A4. Cahit EPÇAÇAN, "Opinions Of Turkish Language And Literature Teachers On The Turkish Literature Course Based On The Constructivist Learning Theory", Educational Research and Reviews, 2013 Vol. 8(8), pp. 405-417, 23 April, 2013 DOI: 10.5897/ERR12.238 ISSN 1996-0816 © 2013 Academic Journals, (Indexed by: ERIC).

A5. Cahit EPÇAÇAN,  "Functional Grammar in The Context of Linguistic Applications in Turkish Language Teaching",  Educational Research and Reviews, 2013 Vol. 8(12), pp.806-814, 23 June, 2013 DOI: 10.5897/ERR2013.1145 ISSN 19960816 © 2013 Academic Journals (Indexed by: ERIC).

A6. A. Halim ULAŞ, Cahit EPÇAÇAN, Büşra KOÇAK, "Assessment Of The Curriculum Of Turkish Language Teaching in The 2nd Grade Of Primary Education in Terms Of Critical Thinking Skills", Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 31, Pages 369-375, 2012, doi:10.1016/j.sbspro.2011.12.069.

A7. A. Halim ULAŞ, Cahit EPÇAÇAN, Büşra KOÇAK, "The Concept Of “Media Literacy” And An Evaluation On The Necessity Of Media Literacy Education        In Creating Awareness Towards Turkish Language", Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume 31, Pages 376-382, 2012, doi:10.1016/j.sbspro.2011.12.070

A8. A.Halim ULAŞ, Cahit EPÇAÇAN, Büşra KOÇAK, "Opinions of teacher candidates on elementary literacy teaching", Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 31, Pages 383-390, 2012, doi:10.1016/j.sbspro.2011.12.071.

A9. Cahit EPÇAÇAN, Cevdet EPÇAÇAN “Socio-Economic And Culturel Factors Effecting Self Efficacy On Reading Comprehension” Procedia Social and Behavioral Sciences Volume 2  666 – 671, ISSN:1877-0428.2010, doi:10.1016/j.sbspro.2010.03.081.

A10. Cevdet EPÇAÇAN, Cahit EPÇAÇAN,  A. Halim ULAŞ, “The Study Of Visual Reading Strategies Scale Of Validity And Reability in Comprehension Teaching, Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume 9, Pages 1666-1673, ISSN:1877-0428. (2010), doi:10.1016/j.sbspro.2010.12.383.   

A11. Cahit EPÇAÇAN, Cevdet EPÇAÇAN, A. Halim ULAŞ, Tuba DELEK, "According to students’ views the assessment of Turkish literature books", Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 9, Pages 613-621, 2010, doi:10.1016/j.sbspro.2010.12.206.

A12. A. Halim ULAŞ, Emine KOLAÇ, Cahit EPÇAÇAN, Oğuzhan SEVİM, "Attitudes and opinions of Turkish language teacher candidates on the usage of basic language skills", Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume 9, Pages 125-131, 2010,  doi:10.1016/j.sbspro.2010.12.124.

 

        SSCI, SCI-EXPANDED, AHCI VE EĞİTİMLE İLGİLİ ULUSLAR ARASI ALAN İNDEKSLERİ KAPSAMI DIŞINDAKİ ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE

B1. Cahit EPÇAÇAN, Okuma ve Anlama Becerilerinin Öğretim Sürecine Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme, Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic, Volume 13/19, Summer 2018, p. 615-630 DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14123 ISSN: 1308-2140, ANKARA-TURKEY.

B2. Cahit EPÇAÇAN, Halim NAS, Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Ortaokul Öğrencilerinin 

Türkçe Dersine Yönelik Tutumları Üzerindeki Etkisi,  The Journal of Academic Social Science Studies, Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7880  Number: 71 , p. 13-26, Autumn II 2018

B3. Devriş BEYHAN, Cahit EPÇAÇAN, Suriyeli Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonu Projesi Kapsamında Geçici Eğitim Merkezlerinde Görev Yapan Dil Öğreticilerinin Dil Öğretirken Karşılaştıkları Sorunlar Ve Çözüm Önerileri, Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic Volume 13/19, Summer 2018, p. 285-306 DOINumber: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies. 14040 ISSN: 1308-2140, ANKARA-TURKEY

B4. Cahit EPÇAÇAN, Cevdet EPÇAÇAN, “Examining Critical Thinking Skill in Terms of Various Variables” Scholars Journal of Arts, Humanities and Social Sciences, Sch. J. Arts Humanit. Soc. Sci. 2015; 3(1D):269-283 ISSN 2347-9493, ©Scholars Academic and Scientific Publishers (SAS Publishers).

B5. A.Halim ULAŞ, Cahit EPÇAÇAN, Serap Mutlu AYDIN, Yasemin KURTLU, İlkokul 4.Sınıf Öğrencilerine Cümlenin Ögelerinin Öğretiminde İşbirlikli Öğrenme Tekniklerinden Takım Oyun Turnuvanın Akademik Başarıya Etkisi, Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic Volume 10/7 Spring 2015, P. Doı Number: Http://Dx.Doi.Org/10.7827/Turkishstudies.8177Issn:1308-2140, Ankara-Turkey.

B6. A. Halim ULAŞ, Cahit  EPÇAÇAN, Cevdet EPÇAÇAN ve Büşra KOÇAK (2015). Öğretmen Adaylarının Karar Vermede Özsaygı Düzeyi ve Karar Verme Stillerinin İncelenmesi.  Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic Volume 10/3 Winter 2015, P.1031-1052 Doı Number: Http://Dx.Doi.Org/10.7827/Turkishstudies.7831 Issn: 1308-2140, Ankara-Turkey.

B7. A. Halim ULAŞ, Cahit  EPÇAÇAN, Yavuz SÖKMEN, & Yasul, A.F.  Sınıf öğretmeni adaylarının öz denetim beceri düzeyleri ile üst biliş farkındalık düzeyleri arasındaki ilişki. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 2015, 15, 134-148.

B8. Cahit EPÇAÇAN, "Ortaokul Öğrencilerinin Eleştirel Okuma Becerileri İle Okumaya İlişkin Tutumları Arasındaki İlişki", Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume           7/4, Fall 2012, p.1711-1726, Ankara-Turkey. Doi Number : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4127

B9. Cahit EPÇAÇAN, "Yapılandırmacı Anlayışa Göre Düzenlenmiş Ortaokul Türkçe Dil Bilgisi Öğrenme Alanındaki Konular ve Etkinliklere İlişkin Öğretmen Görüşleri", JASS, Volume 6 Issue 4, p. 409-430. Nisan-2013. Doi HYPERLINK "http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1260"  HYPERLINK "http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1260"Number HYPERLINK "http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1260" :http HYPERLINK "http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1260"://dx.doi.org/10.9761/JASSS1260. 

B10. Cahit EPÇAÇAN, "Temel Bir Dil Becerisi Olarak Dinleme ve Dinleme         Eğitimi", Adıyaman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Türkçenin Eğitimi            Öğretimi Özel Sayısı, Yıl:6, Sayı:11, Ocak 2013.

B11. Cahit EPÇAÇAN, "Çoklu Zekaya Dayalı Etkinliklerin Öğrencilerin Okuma Alışkanlığına İlişkin Tutuma ve Okuduğunu  Anlama Özyeterlilik Algısına Etkisi”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. Yıl/Year 16 Sayı /Issue (4) Nisan / April 2013. ISSN 1301-370X.

B12. Cahit EPÇAÇAN, "Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Öğretim Uygulamalarının Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Becerilerine Etkisi" Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 8/1 Winter 2013, p.1335-1353, Ankara-Turkey. Doi HYPERLINK "http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4336"  HYPERLINK "http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4336"Number HYPERLINK "http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4336"  :http HYPERLINK "http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4336"://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4336.

B13. Cahit EPÇAÇAN, " Yaşam Boyu Öğrenme Becerilerinin Ders Kitaplarında   Yer Alma Düzeyine Örnek Bir İnceleme", Adıyaman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Türkçenin Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı, Yıl:6, Sayı:11, Ocak 2013.

B14. Cahit EPÇAÇAN, A.Halim ULAŞ, Cevdet EPÇAÇAN, Salih ORHAN,             Mehmet GEDİK, "Altı Şapka Düşünme Tekniğinin İlköğretim Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Yazma Becerilerini Geliştirmeye Etkisi" Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi, Yıl: 14, Sayı: 55, s. 105-120, Ekim-Kasım 2012.

B15. Cevdet EPÇAÇAN, Cahit EPÇAÇAN, “Yapılandırmacı Öğretim Programları           ve Sınıf Yönetimi Arasındaki İlişkiye Dair Öğretmen Görüşleri”, Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi, Yıl: 14, Sayı: 53, Mayıs – Temmuz 2012, Sayfa: 77- 100, ISSN: 1302 – 2431.

B16. Cahit EPÇAÇAN, "Sokrat Semineri Tekniğine Dayalı Öğretimin Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Becerisine Ve Okumaya İlişkin Tutuma Etkisi" Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi, Yıl: 15, Sayı: 58, 2013.

 

C. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER :

C1.Cahit EPÇAÇAN, "Elements of Violence Against Women in Turkish Proverbs", Ekev Akademi Dergisi, p. 111-122.. Yıl :17 Sayı: 54 (Kış 2013).  ISSN-1301-6229.

C2. Büşra KOÇAK, Yasemin KURTLU,  A.Halim ULAŞ, Cahit EPÇAÇAN, “Sınıf Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Düşünme Düzeyleri ve Okumaya Yönelik Tutumları  Arasındaki İlişki” EKEV AKADEMİ DERGİSİ Yıl: 19 Sayı: 61 (Kış 2015).

C3. Cahit EPÇAÇAN, “Okuduğunu Anlama Becerisinin Gelişiminde Özetleme Tekniğinin Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme” EKEV AKADEMİ DERGİSİ Yıl: 22 Sayı: 74 (Bahar 2018).

C4. Cahit EPÇAÇAN, Kadir KIRBAŞ, Türkçe Ders Kitabı Etkinliklerinin Çoklu Zekâ Yaklaşımı Temelli Öğretim Açısından Değerlendirilmesi. EKEV AKADEMİ DERGİSİ Yıl: 22 Sayı: 74 (Güz 2018).

 

D. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA (PROCEEDİNGS) BASILAN BİLDİRİLER :

D1. Yusuf GÜZEL, Cahit EPÇAÇAN, Sezai Karakoç’un Düşünce Yazılarında Yer Alan Değerler, V th International Eurasian Educational Research Congress,2-5 May 2018, Antalya.

D2. Cahit EPÇAÇAN, Faruk DOĞAN Türkçe Dersi Ortaokul Öğrenci Çalışma Kitaplarındaki Etkinliklerin Söz Varlığı Üzerine Bir Araştırma, IX. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 2017, Malatya.

D3. Abdulhak Halim ULAŞ, Cahit EPÇAÇAN, Emrah KÖSEOĞLU, Emir Feridun ÇALIŞKAN, İlkokul 4. Sınıflarda Drama Etkinlikleriyle İşlenen Derslerin Öğrencilerin Karar Verme Becerileri Üzerindeki Etkileri, 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 1842-1854, Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum. Yayın No: 3198100. 2016. Muğla.

D4. Abdulhak Halim ULAŞ, Cahit EPÇAÇAN, Nuran PAYLAN, Drama ve Oyunun Çocukların Özgüven Gelişimine Etkileri, Atatürk Üniversitesi Uluslararası Oyun ve Oyuncak Kongresi, 1(1) 37-46, Tam Metin Bildiri, (Yayın No: 2531269). 2015, Erzurum.

D5. Halim ULAŞ, Cahit EPÇAÇAN, Büşra KOÇAK, Bir Şiddet Potansiyeli Olarak Medya  İstanbul İlim Kültür Vakfı, Uluslararası Bediüzzaman ve Şiddet Sempozyumu, 2014, İstanbul.

D6. Cahit EPÇAÇAN “Ebeveynlerin Çocuklarını Dershanelere Göndermelerinin Nitel Bir Yaklaşımla Analiz Edilmesi” Uluslar Arası Cumhuriyetten Günümüze Kademeler Arası Geçiş Sempozyumu, 2014, Antalya.

D7. Cahit EPÇAÇAN, Büşra KOÇAK, Zuhal BÜYÜKASLAN, Şeyma ŞEK, “İlköğretim Dördüncü Sınıf Sosyal Bilgiler Etkinlik Kitaplarının Eleştirel Düşünme Becerileri Açısından Değerlendirilmesi”  Uluslar Arası XI. Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 2012, Rize.

D8. Cahit EPÇAÇAN, Ders Kitaplarındaki Metinlerin Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerisini Geliştirmesi Üzerine Bir Çalışma, 11th World Conference on Educational Sciences (WCES-2019) 07-10 February 2019 Milano – Venice Italy.

 

E. PROJELER :

E1. Cahit EPÇAÇAN (Yürütücü), Sokrat Semineri Tekniği İle Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerisinin Geliştirilmesi ve Eleştirel Düşünme Becerisinin Türkçe Dersi Bilişsel ve Duyuşsal Öğrenme Ürünleri Üzerinde Olumlu Katkısının Sağlanması/Siirt, 2013 (BAP Projesi)

E2. Cahit EPÇAÇAN (Araştırmacı) Örnek Olay Yönteminin İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeyine Etkisi/Erzurum, 2012 (BAP  Projesi)

 

F KİTAP BÖLÜMÜ / KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ

F1. Cahit EPÇAÇAN (EDİTÖR), Erhan AKIN (EDİTÖR), Dil Bilgisi Öğretimi, Anı Yayıncılık, Ankara, 2019.

 

Güncelleme : 24.12.2019 15:45:10