Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ortaçağ Tarihi
Telefon (0484) 212-1111 / 2680
Kurumsal E-Posta gaynakulova  gmail.com
E-Posta gaynakulova  gmail.com
Açıklama
Güncelleme10.03.2017 15:32:26

Prof.Dr. GÜLNİSA AYNAKUL

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Fen Edebiyat Fakültesi Bölüm Başkanı
Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Fen Edebiyat Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Gülnisa AYNAKUL

2. Unvanı                    : Prof. Dr.

3.Öğrenim Durumu    : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

Lisans

Tarih / History

Kırgızistan Milli Devlet Üniversitesi

Y. Lisans

Tarih (Ortaçağ ABD) / Medieval History

Kırgızistan Milli Devlet Üniversitesi / Özbekistan İlimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü

Doktora

Tarih (Ortaçağ ABD) / Medieval History

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        :

Doçentlik Tarihi                       : 2012-2017

Profesörlük Tarihi                    : Ocak 2019

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri:


            1. B. Aslan, Tek Parti Döneminde Siirt (1923-1950), Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017.

            2. A. Kılınç, 2786 Numaralı Kars Vilayeti Zaruşad (Arpaçay) Sancağı Nüfus Defterinin Transkripsiyon ve Değerlendirilmesi, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018.

            3. M. Kaya, XII. Yüzyıl İslam ve Batı Kaynaklarına Göre I. Haçlı Seferi Sırasında Yahudiler, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019.

            4. Y. Aslan, Avrupalı Seyyahların Gözünden Babürlü Hükümdarı Cihangir Döneminde İçtimai Hayat, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019.

  

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,ArtsandHumanities)

1. Ermeni Kıpçaklar mı Gregoryen Kıpçaklar mı?, MİLLİ FOLKLOR, Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi, Kış, 84, 2009, sayfa: 114-126.

2.  Gregoryen Kıpçaklar ve Oniki Hayvanlı Türk Takvimi Üzerine, MİLLİ FOLKLOR, Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi, Yaz, 74, 2007, sayfa: 21-28.

3. Kırgızlarda Evlilik ve Evlenme Törenleri, MİLLİ FOLKLOR, Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi, Kış, 72, 2006, sayfa: 95-106.

4. Gregoryen Kıpçaklara Dair, BELLETEN, Cilt: LXIX, Sayı: 256, Aralık, 2005, sayfa: 825-840.

5. İslam Müelliflerine Göre Ortaçağ Oş Şehri, BELLETEN, Cilt: LXV, Sayı: 244, Aralık, 2001, sayfa: 911-920.

6. IX-XII. Yüzyıllarda Fergana'da Yerleşmiş Türk Boyları, BELLETENCilt: LXXVII, Sayı: 280, Aralık, 2013, sayfa: 833-846.

7.2Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Alay Dağlarının Melikesi KurbancanDatha (1811-1907), GAZİ TÜRKİYAT Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, Sayı: 8, Bahar 2011, sayfa: 217-230.    

2. Eski Türk Şehri Özkent, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültes Dergisi, Cilt: 53, Sayı: 1, Yaz 2013, Sayfa: 117-134. (DOI: 10.1501/Dtcfder_0000001324)

3. Fergana'da Moğol İstilası Öncesi Zanaat ve Ticaret (IX-XII. Yüzyıllar), GAZİ TÜRKİYAT Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, Sayı: 14, Bahar 2014, s. 157-168.

4. Türk (Kıpçak) Asıllı Ermeniler Üzerine, Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezi BAL-TAM TÜRKLÜK BİLGİSİ, Sayı: 3, Eylül, Prizren, 2005, sayfa: 44-57 (Prof. Dr. Reşat Genç ile birlikte).

5.Kurbancan’ın Gözyaşları, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2017, Cilt: 5, Sayı: 10, sayfa: 622 - 641. 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabındabasılan bildiriler

1XVI-XVII. Yüzyıl Kıpçak-Ermeni Belgeleri Işığında Kıpçak Ermeni Cemaatinin Osmanlı Devleti ve Rusya ile Yaptıkları Ticari Faaliyetler, Erciyes Üniversitesi I. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu, Osmanlı Toplumunda Birlikte Yaşama Sanatı: Türk Ermeni İlişkileri Örneği / HOŞGÖRÜ TOPLUMUNDA ERMENİLER, Cilt II, Erciyes Üniversitesi Yayını-153, 2007, sayfa: 228-238.

2. Hint, Ön Asya Kültürel Etkileşiminde İpek Yolu ve Fergana, ULUSLARARASI VI. TÜRK KÜLTÜRÜ KONGRESİ “Türk Kültürünün Dünya Kültürlerine Etki ve Katkıları”, Ankara: 21-26 Kasım, 2005 / Atatürk Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı 6. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi Bildirileri, V. Cilt, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2009, sayfa: 2159-2165.

3. İslam Kaynakları ve Arkeoloji Araştırmalarına Göre IX-XII. Yüzyıllarda Fergana Şehirleri ve Şehir Kültürü, 38. ICANAS Kongresi, Ankara, 10-15 Eylül, 2007 / Atatürk, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları, II. Cilt, Tarih ve Medeniyetler Tarihi, Sayfa: 535-543.

4. XIX. Asır Kırgız Tarihine Damgasını Vurmuş Bir Kadın Lider: KurbancanDatha (1811-1907), Uluslararası Multidisipliner KADIN KONGRESİ “Değişim ve Güçlenme”, İzmir, 13-16 Ekim, 2009, sayfa: 207-209.

5. İslam Coğrafyacıları ve Tanrı Dağlı Kırgızlara Dair İlk Bilgiler, XV. Türk Tarih Kongresi, Ankara: 11-15 Eylül, 2006 / Kongreye Sunulan Bildiriler, II. Cilt, Orta Asya-Kafkasya Tarihi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 2010, sayfa: 329-335.

6. Ala Dağları'nın Melikesi KurmancanDatka (1811-1907), XIX. Yüzyıl Kırgız Tarihinin Önemli Şahsiyetlerinden KurmancanDatka’nın Doğumunun 200. Yıldönümü Uluslararası Anma Etkinlik Sempozyumu. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Ankara 2 Aralık, 2011.

7. АтакеБаатырЖанаДоору. Rusya’ya Gönderilen İlk Kırgız Elçilikleri (Kırgızistan Tarihi Seminerleri), Kırgız Türk Dostluk ve Kültür Derneği, 2011, Ankara, 20 Kasım, 2011.

8. Kırgızistan'da Cedit Okulları ve Faaliyetleri, Uluslararası İdil-Ural Araştırmaları Sempozyumu, Kütahya, 2006.

9Günümüz Kırgızistan'da Dinler ve Dini Faaliyetler, Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimciler Kongresi "SSCB Sonrası Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Değişim", Kocaeli, 2006. 

10. ИсламбулактарындаKыргыздаржанаКыргызстан (İslam Kaynaklarına Göre X-XII. Yüzyıllarda Kırgızlar ve Kırgızistan), I. Uluslararası Geçmişten Günümüze Kırgız-Türk İlişkileri Sempozyumu, Bursa-İznik, 3-5 Mayıs, 2013.

11. Birinci Dünya Savaşı'nda Rus Cephesi ve Cephe Gerisinde Türkistan İsyanı (Kırgızistan Örneği), "1914'ten 2014'e 100'üncü Yılında Birinci Dünya Savaşı'nı Anlamak" Konulu Uluslararası Sempozyum, Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, İstanbul, 20-22 Kasım, 2014, Sayfa: 503-513.

12. Tanrı Dağları’ndan St. Petersburg’a Tarihi Yolculuk, II. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 5-7 Mayıs, 2016, Nizip, Sayfa: 398-405.

13. Türkistan Cıtıes, TurkıshCultureAndTradıtıons in Baburnama, International Congress On Afro-EurasianResearch II, Malaga / SPAIN: April, 17-20, 2017 (Yakup ASLAN ile birlikte) / II. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı, 14 Kasım, 2017, s. 75-81.

14. Devletin Devamı ve Bekası mı, Evladının Özgürlüğü mü?,  II. Uluslararasi Sosyal Bilimler Sempozyumu, Alanya: Alaattin Keykubat Üniversitesi- ASOSCONGRESS: 18-20 Mayıs, 2017.

15.FromKyrgyzEpicsToKyrgyz History, CultureAndTraditions, International Congress On Turkih World SocialSciensResearch, Tirana-ALBANİA: September 11-15, 2017 /  InternatıonalCongress On Afro-EurasıanResearch III October 19-21, 2017 / İstanbul / III. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Kongresı / Bildiriler Kitabı, s. 1-11.

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

1. Türk Kültüründe Yada Taşı, 60. Yılında İlim ve Fikir Adamı Prof. Dr. K. Y. Kopraman’a ARMAĞAN, Yayına Hazırlayan E. Semih Yalçın, Ankara, 2003, sayfa: 148-187.

2. Fergana’da Şehirler, Kasabalar, Köyler, TÜRKLER, 5. Cilt, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, sayfa: 377-387.

3. Kültürel Açıdan Orta Asya ve Fergana Şehirlerinin Genel Özellikleri, TÜRKLER, 5. Cilt, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, sayfa: 377-387.

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. XIX. Yüzyılın Sonu XX. Yüzyılın Başında Ceditçilik Hareketinin Kırgız Türkleri Üzerindeki Tesiri, TÜRK YURDU, Cilt: 31, Sayı: 287,  Temmuz 2011, sayfa: 165-169.

2. Kırgızistan’da Misyonerlik Faaliyetleri, TÜRK YURDU, Cilt: 29, Sayı: 265, Eylül 2009, sayfa: 67-70.

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1 “A. Garkavets, G. Sapargaliyev, TÖRE BİTİĞİ. Kıpçaksko-PolskayaVersiyaArmyanskogoSudebnika i Armyano-KıpçakskiyProtsessualnıy Kodeks. Lvov, Kamenets-Podolskiy, 1519-1594, Almatı, “Deşt-i Kıpçak”, “Baur”, 2003”, BELLETEN, Cilt: 70, Sayı: 258, Ağustos 2006, sayfa. 791-796  (Prof. Dr. Reşat GENÇ ile birlikte).

7.7. Diğer yayınlar

1. V. V. Barthold. Orta Asya Tarihi Üzerine Araştırmalar, Ankara, Astana Yayınları, 2018 (Rusça'danTürkçe’yeterc.).

2. V. V. Barthold. Türkistan’ın Kültür Tarihi, Ankara, Astana Yayınları, 2018 (Rusça'danTürkçe’yeterc.).

 

8.Projeler

            1.   …

            2.   …

 

9.İdari Görevler

2014-  Tarih Bölüm Başkanlığı

2015-  Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

1. Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 2010 ScienceCitationİndex-JournalCitationReports Yayın Ödülü

2. Tübitak Yayın TeşvikÖdülü, 2010

3. Tübitak Yayın TeşvikÖdülü, 2014

4. International CongressOnTurkih World SocialSciensResearch, Tirana / ALBANİA: September 11-15, 2017. BEST PAPER AWARD (1st Degree)

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

I. DÖNEM

LİSANS

DERSLERİ

 

Büyük Selçuklu Tarihi

3

0

53

Orta Asya Türk Tarihi

3

0

55

Orta Doğu Tarihi (Suriye-Mısır Sahası)

2

0

21

Farsça I

2

0

12

Mezuniyet Çalışması I (Bitirme Tezi)

2

4

5

Büyük Selçuklu Tarihi  (2. Öğr.)

3

0

52

 

 

Orta Asya Türk Tarihi (2. Öğr.)

3

0

53

 

 

Orta Doğu Tarihi (Suriye-Mısır Sahası) (2. Öğr.)

2

0

20

 2016-2017

 

Farsça I (2. Öğr.)

2

0

13

 

I. DÖNEM

YÜKSEK LİSANS 

DERSLERİ

Kaynak Dilleri (Farsça I)

3

0

1

Türk Tarihinde Timurlu Dönemi

3

0

2

Ortaçağ Türk-İslam Devletleri Tarihi I

3

0

1

Tez Hazırlık

0

1

1

Tez Çalışması

0

1

1

Uzmanlık Alan Dersi

8

0

4

2016-2017

II. DÖNEM

LİSANS

DERSLERİ

 

Türkiye Selçukluları Tarihi

3

0

53

İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi

3

0

55

Farsça Iı

2

0

12

Türkiye Selçukluları Tarihi (2. Öğr.)

3

0

52

İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi (2. Öğr.)

3

0

53

Farsça I (2. Öğr.)

2

0

13

Mezuniyet Çalışması I (Bitirme Tezi)

2

4

5

II. DÖNEM

YÜKSEK LİSANS 

DERSLERİ

Kaynak Dilleri (Farsça Iı)

3

0

1

Türk Tarihinde Babüriler  Dönemi

3

0

1

Ortaçağ Türk - İslam Devletleri Tarihi Iı

3

0

1

Seminer

0

1

1

Tez Hazırlık

0

1

1

Tez Hazırlık

0

1

1

Tez Çalışması

0

1

1

Tez Çalışması

0

1

2

Uzmanlık Alan Dersi

8

0

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018

 

 I.DÖNEM

LİSANS

DERSLERİ

 Büyük Selçuklu Tarihi

 3

 0

55 

Orta Asya Türk Tarihi

3

0

63

Farsça Iıı

2

0

12

Mezuniyet Çalışması I (Bitirme Tezi)

2

4

5

Büyük Selçuklu Tarihi  (2. Öğr.)

3

0

51

Orta Asya Türk Tarihi (2. Öğr.)

3

0

60

Farsça Iıı (2. Öğr.)

2

0

12

 

 I..DÖNEM

YÜKSEK LİSANS 

DERSLERİ

Kaynak Dilleri (Farsça I)

3

0

1

Türk-Rus İlişkileri Tarihi

3

0

1

Tez Hazırlık

0

1

2

Tez Çalışması

0

1

1

Uzmanlık Alan Dersi

8

0

3

II. DÖNEM

LİSANS

DERSLERİ

 

Türkiye Selçukluları Tarihi

3

0

55

İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi

3

0

65

Farsça Iıı

2

0

8

Mezuniyet Çalışması I (Bitirme Tezi)

2

4

5

Türkiye Selçukluları Tarihi (2. Öğr.)

3

0

52

İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi (2. Öğr.)

3

0

60

Farsça Iıı (2. Öğr.)

2

0

8

Mezuniyet Çalışması I (Bitirme Tezi) (2. Öğr.)

2

4

5

 II. DÖNEM

YÜKSEK LİSANS 

DERSLERİ

Kaynak Dilleri (Farsça I)

3

0

1

Orta Asya Türk Tar. (İslam Dönemi)

3

0

1

Tez  Hazırlık

0

1

2

Tez Çalışması

0

1

1

Uzmanlık Alan Dersi

8

0

3

Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

 

Güncelleme : 31.10.2019 13:27:44
Çalışmalar


1. Kitaplar

1.1. V. V. Barthold. Orta Asya Tarihi Üzerine Araştırmalar, Ankara, Astana Yayınları, 2018. (Rusça'dan Türkçe’ye terc.).

1.2. V. V. Barthold. Türkistan’ın Kültür Tarihi, Ankara, Astana Yayınları, 2018. (Rusça'dan Türkçe’ye terc.).

2. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

2.1. Ermeni Kıpçaklar mı Gregoryen Kıpçaklar mı?, MİLLİ FOLKLOR, Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi, Kış, 84, 2009, sayfa: 114-126.

2.2.  Gregoryen Kıpçaklar ve Oniki Hayvanlı Türk Takvimi Üzerine, MİLLİ FOLKLOR, Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi, Yaz, 74, 2007, sayfa: 21-28.

2.3. Kırgızlarda Evlilik ve Evlenme Törenleri, MİLLİ FOLKLOR, Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi, Kış, 72, 2006, sayfa: 95-106.

2.4. Gregoryen Kıpçaklara Dair, BELLETEN, Cilt: LXIX, Sayı: 256, Aralık, 2005, sayfa: 825-840.

2.5. İslam Müelliflerine Göre Ortaçağ Oş Şehri, BELLETEN, Cilt: LXV, Sayı: 244, Aralık, 2001, sayfa: 911-920.

2.6. IX-XII. Yüzyıllarda Fergana'da Yerleşmiş Türk Boyları, BELLETENCilt: LXXVII, Sayı: 280, Aralık, 2013, sayfa: 833-846.

 

3. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

3.1. Alay Dağlarının Melikesi Kurbancan Datha (1811-1907), GAZİ TÜRKİYAT Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, Sayı: 8, Bahar 2011, sayfa: 217-230.    

3.2. Eski Türk Şehri Özkent, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültes Dergisi, Cilt: 53, Sayı: 1, Yaz 2013, Sayfa: 117-134. (DOI: 10.1501/Dtcfder_0000001324)

3.3. Fergana'da Moğol İstilası Öncesi Zanaat ve Ticaret (IX-XII. Yüzyıllar), GAZİ TÜRKİYAT Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, Sayı: 14, Bahar 2014, s. 157-168.

3.4. Türk (Kıpçak) Asıllı Ermeniler Üzerine, Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezi BAL-TAM TÜRKLÜK BİLGİSİ, Sayı: 3, Eylül, Prizren, 2005, sayfa: 44-57 (Prof. Dr. Reşat Genç ile birlikte).

3.5. Kurbancan’ın Gözyaşları, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2017, Cilt: 5, Sayı: 10, sayfa: 622 - 641. 

 

4. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

4.1XVI-XVII. Yüzyıl Kıpçak-Ermeni Belgeleri Işığında Kıpçak Ermeni Cemaatinin Osmanlı Devleti ve Rusya ile Yaptıkları Ticari Faaliyetler, Erciyes Üniversitesi I. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu, Osmanlı Toplumunda Birlikte Yaşama Sanatı: Türk Ermeni İlişkileri ÖrneğiHOŞGÖRÜ TOPLUMUNDA ERMENİLER, Cilt II, Erciyes Üniversitesi Yayını-153, 2007, sayfa: 228-238.

4.2. Hint, Ön Asya Kültürel Etkileşiminde İpek Yolu ve Fergana, ULUSLARARASI VI. TÜRK KÜLTÜRÜ KONGRESİ “Türk Kültürünün Dünya Kültürlerine Etki ve Katkıları”, Ankara: 21-26 Kasım, 2005 / Atatürk Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı 6. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi Bildirileri, V. Cilt, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2009, sayfa: 2159-2165.

4.3. İslam Kaynakları ve Arkeoloji Araştırmalarına Göre IX-XII. Yüzyıllarda Fergana Şehirleri ve Şehir Kültürü38. ICANAS Kongresi, Ankara, 10-15 Eylül, 2007 / Atatürk, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları, II. Cilt, Tarih ve Medeniyetler Tarihi, Sayfa: 535-543.

4.4. XIX. Asır Kırgız Tarihine Damgasını Vurmuş Bir Kadın Lider: Kurbancan Datha (1811-1907), Uluslararası Multidisipliner KADIN KONGRESİ “Değişim ve Güçlenme”, İzmir, 13-16 Ekim, 2009, sayfa: 207-209.

4.5. İslam Coğrafyacıları ve Tanrı Dağlı Kırgızlara Dair İlk Bilgiler, XV. Türk Tarih Kongresi, Ankara: 11-15 Eylül, 2006 / Kongreye Sunulan Bildiriler, II. Cilt, Orta Asya-Kafkasya Tarihi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 2010, sayfa: 329-335.

4.6. Ala Dağları'nın Melikesi Kurmancan Datka (1811-1907), XIX. Yüzyıl Kırgız Tarihinin Önemli Şahsiyetlerinden Kurmancan Datka’nın Doğumunun 200. Yıldönümü Uluslararası Anma Etkinlik Sempozyumu. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Ankara 2 Aralık, 2011.

4.7. Атаке Баатыр Жана Доору. Rusya’ya Gönderilen İlk Kırgız Elçilikleri (Kırgızistan Tarihi Seminerleri), Kırgız Türk Dostluk ve Kültür Derneği, 2011, Ankara, 20 Kasım, 2011.

4.8. Kırgızistan'da Cedit Okulları ve Faaliyetleri, Uluslararası İdil-Ural Araştırmaları Sempozyumu, Kütahya, 2006.

4.9Günümüz Kırgızistan'da Dinler ve Dini FaaliyetlerUluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimciler Kongresi "SSCB Sonrası Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Değişim", Kocaeli, 2006. 

4.10. Ислам булактарында Kыргыздар жана Кыргызстан (İslam Kaynaklarına Göre X-XII. Yüzyıllarda Kırgızlar ve Kırgızistan), I. Uluslararası Geçmişten Günümüze Kırgız-Türk İlişkileri Sempozyumu, Bursa-İznik, 3-5 Mayıs, 2013.

4.11. Birinci Dünya Savaşı'nda Rus Cephesi ve Cephe Gerisinde Türkistan İsyanı (Kırgızistan Örneği), "1914'ten 2014'e 100'üncü Yılında Birinci Dünya Savaşı'nı Anlamak" Konulu Uluslararası Sempozyum, Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, İstanbul, 20-22 Kasım, 2014, Sayfa: 503-513.

4.12. Tanrı Dağları’ndan St. Petersburg’a Tarihi Yolculuk, II. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 5-7 Mayıs, 2016, Nizip, Sayfa: 398-405.

4.13. Türkistan Cıtıes, Turkısh Culture And Tradıtıons in Baburnama, International Congress On Afro-Eurasian Research II, Malaga / SPAIN: April, 17-20, 2017 (Yakup ASLAN ile birlikte) / II. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı, 14 Kasım, 2017, s. 75-81.

4.14. Devletin Devamı ve Bekası mı, Evladının Özgürlüğü mü?,  II. Uluslararasi Sosyal Bilimler Sempozyumu, Alanya: Alaattin Keykubat Üniversitesi- ASOSCONGRESS: 18-20 Mayıs, 2017.

4.15. From Kyrgyz Epics To Kyrgyz History, Culture And Traditions, International Congress On Turkih World Social Sciens Research, Tirana-ALBANİA: September 11-15, 2017 /  Internatıonal Congress On Afro-Eurasıan Research III October 19-21, 2017 / İstanbul / III. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Kongresı / Bildiriler Kitabı, s. 1-11.

 

5. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

5.1. Türk Kültüründe Yada Taşı, 60. Yılında İlim ve Fikir Adamı Prof. Dr. K. Y. Kopraman’a ARMAĞAN, Yayına Hazırlayan E. Semih Yalçın, Ankara, 2003, sayfa: 148-187.

5.2. Fergana’da Şehirler, Kasabalar, Köyler, TÜRKLER, 5. Cilt, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, sayfa: 377-387.

5.3. Kültürel Açıdan Orta Asya ve Fergana Şehirlerinin Genel Özellikleri, TÜRKLER, 5. Cilt, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, sayfa: 377-387.

 

6. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

6.1. XIX. Yüzyılın Sonu XX. Yüzyılın Başında Ceditçilik Hareketinin Kırgız Türkleri Üzerindeki Tesiri, TÜRK YURDU, Cilt: 31, Sayı: 287,  Temmuz 2011, sayfa: 165-169.

6.2. Kırgızistan’da Misyonerlik Faaliyetleri, TÜRK YURDU, Cilt: 29, Sayı: 265, Eylül 2009, sayfa: 67-70.

 

7. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

7.1 “A. Garkavets, G. Sapargaliyev, TÖRE BİTİĞİ. Kıpçaksko-Polskaya Versiya Armyanskogo Sudebnika i Armyano-Kıpçakskiy Protsessualnıy Kodeks. Lvov, Kamenets-Podolskiy, 1519-1594, Almatı, “Deşt-i Kıpçak”, “Baur”, 2003”, BELLETEN, Cilt: 70, Sayı: 258, Ağustos 2006, sayfa. 791-796  (Prof. Dr. Reşat GENÇ ile birlikte).


Çalışmalar / Publications:

1. Kitaplar

  1.1. V. V. Barthold. Orta Asya Tarihi Üzerine Araştırmalar, Ankara, Astana Yayınları, 2018 (Rusça'dan Türkçe’ye terc.).

  1.2. V. V. Barthold. Türkistan’ın Kültür Tarihi, Ankara, Astana Yayınları, 2018 (Rusça'dan Türkçe’ye terc.).

2. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

  2.1. Ermeni Kıpçaklar mı Gregoryen Kıpçaklar mı?, MİLLİ FOLKLOR, Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi, Kış, 84, 2009, sayfa: 114-126.

  2.2.  Gregoryen Kıpçaklar ve Oniki Hayvanlı Türk Takvimi Üzerine, MİLLİ FOLKLOR, Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi, Yaz, 74, 2007, sayfa: 21-28.

  2.3. Kırgızlarda Evlilik ve Evlenme Törenleri, MİLLİ FOLKLOR, Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi, Kış, 72, 2006, sayfa: 95-106.

  2.4. Gregoryen Kıpçaklara Dair, BELLETEN, Cilt: LXIX, Sayı: 256, Aralık, 2005, sayfa: 825-840.

  2.5. İslam Müelliflerine Göre Ortaçağ Oş Şehri, BELLETEN, Cilt: LXV, Sayı: 244, Aralık, 2001, sayfa: 911-920.

  2.6. IX-XII. Yüzyıllarda Fergana'da Yerleşmiş Türk Boyları, BELLETENCilt: LXXVII, Sayı: 280, Aralık, 2013, sayfa: 833-846.

 

3. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

  3.1. Alay Dağlarının Melikesi Kurbancan Datha (1811-1907), GAZİ TÜRKİYAT Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, Sayı: 8, Bahar 2011, sayfa: 217-230.    

  3.2. Eski Türk Şehri Özkent, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültes Dergisi, Cilt: 53, Sayı: 1, Yaz 2013, Sayfa: 117-134. (DOI: 10.1501/Dtcfder_0000001324)

  3.3. Fergana'da Moğol İstilası Öncesi Zanaat ve Ticaret (IX-XII. Yüzyıllar), GAZİ TÜRKİYAT Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, Sayı: 14, Bahar 2014, s. 157-168.

  3.4. Türk (Kıpçak) Asıllı Ermeniler Üzerine, Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezi BAL-TAM TÜRKLÜK BİLGİSİ, Sayı: 3, Eylül, Prizren, 2005, sayfa: 44-57 (Prof. Dr. Reşat Genç ile birlikte).

  3.5. Kurbancan’ın Gözyaşları, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2017, Cilt: 5, Sayı: 10, sayfa: 622 - 641. 

 

4. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

  4.1XVI-XVII. Yüzyıl Kıpçak-Ermeni Belgeleri Işığında Kıpçak Ermeni Cemaatinin Osmanlı Devleti ve Rusya ile Yaptıkları Ticari Faaliyetler, Erciyes Üniversitesi I. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu, Osmanlı Toplumunda Birlikte Yaşama Sanatı: Türk Ermeni İlişkileri ÖrneğiHOŞGÖRÜ TOPLUMUNDA ERMENİLER, Cilt II, Erciyes Üniversitesi Yayını-153, 2007, sayfa: 228-238.

  4.2. Hint, Ön Asya Kültürel Etkileşiminde İpek Yolu ve Fergana, ULUSLARARASI VI. TÜRK KÜLTÜRÜ KONGRESİ “Türk Kültürünün Dünya Kültürlerine Etki ve Katkıları”, Ankara: 21-26 Kasım, 2005 / Atatürk Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı 6. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi Bildirileri, V. Cilt, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2009, sayfa: 2159-2165.

  4.3. İslam Kaynakları ve Arkeoloji Araştırmalarına Göre IX-XII. Yüzyıllarda Fergana Şehirleri ve Şehir Kültürü, 38. ICANAS Kongresi, Ankara, 10-15 Eylül, 2007 / Atatürk, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları, II. Cilt, Tarih ve Medeniyetler Tarihi, Sayfa: 535-543.

  4.4. XIX. Asır Kırgız Tarihine Damgasını Vurmuş Bir Kadın Lider: Kurbancan Datha (1811-1907), Uluslararası Multidisipliner KADIN KONGRESİ “Değişim ve Güçlenme”, İzmir, 13-16 Ekim, 2009, sayfa: 207-209.

  4.5. İslam Coğrafyacıları ve Tanrı Dağlı Kırgızlara Dair İlk Bilgiler, XV. Türk Tarih Kongresi, Ankara: 11-15 Eylül, 2006 / Kongreye Sunulan Bildiriler, II. Cilt, Orta Asya-Kafkasya Tarihi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 2010, sayfa: 329-335.

  4.6. Ala Dağları'nın Melikesi Kurmancan Datka (1811-1907), XIX. Yüzyıl Kırgız Tarihinin Önemli Şahsiyetlerinden Kurmancan Datka’nın Doğumunun 200. Yıldönümü Uluslararası Anma Etkinlik Sempozyumu. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Ankara 2 Aralık, 2011.

  4.7. Атаке Баатыр Жана Доору. Rusya’ya Gönderilen İlk Kırgız Elçilikleri (Kırgızistan Tarihi Seminerleri), Kırgız Türk Dostluk ve Kültür Derneği, 2011, Ankara, 20 Kasım, 2011.

  4.8. Kırgızistan'da Cedit Okulları ve Faaliyetleri, Uluslararası İdil-Ural Araştırmaları Sempozyumu, Kütahya, 2006.

  4.9Günümüz Kırgızistan'da Dinler ve Dini Faaliyetler, Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimciler Kongresi "SSCB Sonrası Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Değişim", Kocaeli, 2006. 

  4.10. Ислам булактарында Kыргыздар жана Кыргызстан (İslam Kaynaklarına Göre X-XII. Yüzyıllarda Kırgızlar ve Kırgızistan), I. Uluslararası Geçmişten Günümüze Kırgız-Türk İlişkileri Sempozyumu, Bursa-İznik, 3-5 Mayıs, 2013.

  4.11. Birinci Dünya Savaşı'nda Rus Cephesi ve Cephe Gerisinde Türkistan İsyanı (Kırgızistan Örneği), "1914'ten 2014'e 100'üncü Yılında Birinci Dünya Savaşı'nı Anlamak" Konulu Uluslararası Sempozyum, Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, İstanbul, 20-22 Kasım, 2014, Sayfa: 503-513.

  4.12. Tanrı Dağları’ndan St. Petersburg’a Tarihi Yolculuk, II. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 5-7 Mayıs, 2016, Nizip, Sayfa: 398-405.

  4.13. Türkistan Cıtıes, Turkısh Culture And Tradıtıons in Baburnama, International Congress On Afro-Eurasian Research II, Malaga / SPAIN: April, 17-20, 2017 (Yakup ASLAN ile birlikte) / II. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı, 14 Kasım, 2017, s. 75-81.

  4.14. Devletin Devamı ve Bekası mı, Evladının Özgürlüğü mü?,  II. Uluslararasi Sosyal Bilimler Sempozyumu, Alanya: Alaattin Keykubat Üniversitesi- ASOSCONGRESS: 18-20 Mayıs, 2017.

  4.15. From Kyrgyz Epics To Kyrgyz History, Culture And Traditions, International Congress On Turkih World Social Sciens Research, Tirana-ALBANİA: September 11-15, 2017 /  Internatıonal Congress On Afro-Eurasıan Research III October 19-21, 2017 / İstanbul / III. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Kongresı / Bildiriler Kitabı, s. 1-11.

 

5. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

  5.1. Türk Kültüründe Yada Taşı, 60. Yılında İlim ve Fikir Adamı Prof. Dr. K. Y. Kopraman’a ARMAĞAN, Yayına Hazırlayan E. Semih Yalçın, Ankara, 2003, sayfa: 148-187.

  5.2. Fergana’da Şehirler, Kasabalar, Köyler, TÜRKLER, 5. Cilt, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, sayfa: 377-387.

  5.3. Kültürel Açıdan Orta Asya ve Fergana Şehirlerinin Genel Özellikleri, TÜRKLER, 5. Cilt, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, sayfa: 377-387.

 

6. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

  6.1. XIX. Yüzyılın Sonu XX. Yüzyılın Başında Ceditçilik Hareketinin Kırgız Türkleri Üzerindeki Tesiri, TÜRK YURDU, Cilt: 31, Sayı: 287,  Temmuz 2011, sayfa: 165-169.

  6.2. Kırgızistan’da Misyonerlik Faaliyetleri, TÜRK YURDU, Cilt: 29, Sayı: 265, Eylül 2009, sayfa: 67-70.

 

7. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

   7.1 “A. Garkavets, G. Sapargaliyev, TÖRE BİTİĞİ. Kıpçaksko-Polskaya Versiya Armyanskogo Sudebnika i Armyano-Kıpçakskiy Protsessualnıy Kodeks. Lvov, Kamenets-Podolskiy, 1519-1594, Almatı, “Deşt-i Kıpçak”, “Baur”, 2003”, BELLETEN, Cilt: 70, Sayı: 258, Ağustos 2006, sayfa. 791-796  (Prof. Dr. Reşat GENÇ ile birlikte).