Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Dili
Telefon 484 254 20 73 / 2710
Kurumsal E-Posta ismailulutas  yahoo.com
E-Posta ismailulutas  yahoo.com
Web
Açıklama
Güncelleme9.10.2019 09:57:57

Prof.Dr. İSMAİL ULUTAŞ

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı             : İsmail ULUTAŞ

2. Doğum Tarihi       :02.01.1967    

3. Unvanı                   : Prof. Dr.

4.Öğrenim Durumu  :

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı

Uludağ Üniversitesi

1988

Y. Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı

Dokuz Eylül üniversitesi

1992

Y. Lisans

Orta Asya Dilleri ve Kültürleri

Wisconsin Üniversitesi

1996

Doktora

Orta Asya Dilleri ve Kültürleri

Wisconsin Üniversitesi

2000

 

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi     : 2001

Doçentlik Tarihi                      :2007

Profesörlük Tarihi                  :2014

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

1.   Gülçin SÜRGEN, Orhan Pamuk’un Kar Adlı Romanında Kelime Grupları İncelemesi, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005, XVII+157 s.

6.2. Doktora Tezleri

           

7. Yayınlar

 

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

1. İsmail ULUTAŞ, “Metatez Olayı Türkçenin Hece Sistemiyle İlgili midir?”, Bilig, 43. sayı, Güz 2007, s. 117-132.

2. İsmail ULUTAŞ, “Kırgız Türkçesinde –ş İşteşlik Ekinin Üçüncü Çokluk Şahıs İfadesi İçin Kullanılması Üzerine”, Akademik Bakış E-Dergisi, www.akademikbakis.org, S.:12, Şubat 2007.

3. İsmail ULUTAŞ, “Kırgız Türkçesinde İkilemeler”, Akademik Bakış E-Dergisi, www.akademikbakis.org, S.:13, Ekim 2007.

4. İsmail ULUTAŞ, Aşırali MAMİYEV, “Kırgız Türkçesinde Kişinin Karakterini Bildiren Deyimler Üzerine”, Türk Dünyası Araştırmaları, S.: 177, Kasım-Aralık 2008, s. 187-194.

5. İsmail ULUTAŞ, Hidayet AYDAR, “Dilin Kökeni: Kur’an-ı Kerim ve Diğer Kutsal Kitaplara Göre Dil Olgusu”, Turkish Studies International Periodical For Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 5/4, Fall 2010, s. 679-696.

6. İsmail ULUTAŞ, Ferhat KARABULUT, “Türk Dili Sıfat-Fiilli Yapı Tipolojisinin Japon, Kore ve Macar Tipolojileri ile Karşılaştırılması”, Turkish Studies International Periodical For Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 6/1, Winter 2011, s. 1312-1339.

7. İsmail ULUTAŞ, Aşırali MAMİYEV, “Kırgız Tilindegi Adamdı Sıpattoçu Frazeologizmder” (Türkiye Türkçesi: Kırgız Dilinde İnsanı Niteleyen Deyimler), Ekonomika Cana İşkerdik Üniversitetinin Carçısı, (Herald of University of Economy and Enterprise, Popular Science Periodical Journal), 2008 cılı atayın çıgarılış, Calalabat, Kırgızistan, s. 237-242.

8. İsmail ULUTAŞ, “Gagavuz Türkçesi Söz Diziminde Yabancı Dillerden Etkilenmeler Üzerine Bir Değerlendirme”, Türk Dünyası Araştırmaları, S.: 197, Mart-Nisan 2012, s. 227-239.

9. İsmail ULUTAŞ, “Glottochronology and Its Appraisal” (Türkçesi: Glottokronoloji ve Değerlendirilmesi), Calal-Abad Mamlekettik Universitetinin Carçısı, Nu.:1 (26) 2. Bölüm, 2012, s. 138-141.

10. İsmail ULUTAŞ, “Kazakistan’da Yaşayan Gagauz Türkleri ve Dilleri Üzerine”, Türk Dünyası Araştırmaları, Prof. Dr. Turan Yazgan’a Armağan Üçlemesi 1, S.: 206, Eylül-Ekim 2013, s. 439-446.

11. İsmail ULUTAŞ, “An Overview of Relative Clause Constructions Modifying Nouns in Gagauz Syntax”, Tehlikedeki Diller Dergisi/Journal of Endangered Languages, www.tehlikedekidiller.com, Winter 2013, s. 85-91.

12. İsmail ULUTAŞ, Şahap BULAK “ Zamir N’si Üzerine Değerlendirmeler”, Akademik Bakış Dergisi Sayı:60, Mart-Nisan 2017, s. 452-460.

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

           

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. İsmail ULUTAŞ, “Gagauz Türkçesinde İlgi Cümleleri”, 5. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 20-26 Eylül 2004, Ankara, s. 3007-3016.

2. İsmail ULUTAŞ, Uğur SOLDAN, “Kırgız Yazılı Edebiyat Geleneği Çerçevesinde Bağımsızlık Sonrası Kırgız Roman ve Hikayesine Genel Bir Bakış”, 5. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 11-13 Haziran 2007, Calalabat, Kırgızistan, s. 625-633.

3. İsmail ULUTAŞ, Ferhat KARABULUT, “Rumencede Kıpçak Türkçesinden Alınma Sözler Üzerine”, 5. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 11-13 Haziran 2007, Calalabat, Kırgızistan, s. 641-647.

4. İsmail ULUTAŞ, Vecdi CAN, İbrahim KALKAN, “Kırgız Cumhuriyeti Vatandaşlarının Türkiye Türkçesi Öğrenme İsteklerinin Nedenleri Üzerine Ampirik Bir Araştırma”, 6. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi 25-28 Mayıs 2008, Calalabat Kırgızistan, s. 724-734.

5. İsmail ULUTAŞ, “Gagavuz Türkçesi Söz Diziminde Yabancı Dillerden Etkilenmeler”, Gagavuz Türkçesi Araştırmaları Bilgi Şöleni (27-29 Aralık 2007 Ankara), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2010, s. 229-238.

6. İsmail ULUTAŞ, “Türkçe Cümlede Özne Meselesi” Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 14-17 Eylül 2017, Diyarbakır, Türkiye, s. 438-442.

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

Kitaplar:

1. İsmail ULUTAŞ, Relative Clauses in Gagauz Syntax, The Isis Press, İstanbul, 2004, 218 s.

2. Bernard COMRIE, Dil Evrensellikleri ve Dilbilim Tipolojisi, (Language Universals and Linguistic Typology, The University of Chicago Press, Oxd, 1981, İngilizce orijinalinden çeviren: İsmail ULUTAŞ), Hece Yayınları, Ankara, 2005, 301 s.

3. İsmail ULUTAŞ, Ferhat KARABULUT, Kerim DEMİRCİ, Kazak Türkçesi Grameri El Kitabı, Oku-yorum Yayınları, Ankara, 2006, 164 s.

4. Merritt RUHLEN, Dilin Kökeni Ata Dilin Gelişimi, (The Origin of Language Tracing Evolution of Mor Tongue, John Wiley Sons, New York, 1994, İngilizce orijinalinden çeviren: İsmail ULUTAŞ), Hece Yayınları, Ankara, 2006, 191 s.

5. İsmail ULUTAŞ, Konuşma Kırgızcasında Sıfat-Fiiller, Liva Yayınevi, Balıkesir, 2013, 366 s.

Kitaplarda Bölümler:

6. İsmail ULUTAŞ, Venera ANARBEKOVA, “Kırgız Türkçesinde Kargışlar Üzerine”, Bişkek Gumanitardık Üniversitetinin Carçısı (Vestnik BGU) Nu.: 2 (22), Bişkek, Kırgızistan, 2012, s. 274-276.

7. İsmail ULUTAŞ, “XV Kılımdagı Anadolu Cazuuçusu Sarıca Kemaldın Divanındagı Çagatay Kıpçak Sözdöründögü Negizgi Elementter”, Oş Mamlekettik Üniversitetinin Carçısı (Vestnik Oşskogo Gosudartstvennogo Universiteta), Nu: 2, Oş, Kırgızistan, 2012, s. 80-83.

8. İsmail ULUTAŞ, Bahattin KELEŞ, “Kırgızistan’daki Dunganlar: Dil, Tarih, Örf-Adet ve Gelenekler” Prof. Dr. İsmail Çetişli Hatırta Kitabı, Editör: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Surur Çelepi, Akçağ Yayınları, Ankara , 2016, s. 418-431.

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Gerard CLAUSON, “Altayca Teorisinin Leksikoistatiksel Bir Değerlendirmesi” (‘A Lexicostatistical Appraisal of Altaic Theory’, Central Asiatic Journal, 13, 1969, İngilizce orijinalinden çeviren: İsmail ULUTAŞ), Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Cilt: 5, S.: 2, Kış 2005, s. 311-323.

2. John P. HUGHES, “Diller ve Yazı” (‘Languages and Writing’, Language Introductory Readings, Edited : Virginia P. Clark, St. Martin’s Press, New York, 1994, s. 664-681,   İngilizce orijinalinden çevirenler: İsmail ULUTAŞ, Yusuf ÖZÇOBAN), Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 2, Kış 2005, s. 339-351.

3. İsmail ULUTAŞ, “Askerî Yayın ve Yazışmalarda Sıkça Yapılan İmlâ Hataları”, Kara Kuvvetleri Dergisi, S.: 5, Ocak 2003, s. 76-79.

4. Joseph H. Greenberg, “Altay Dil Ailesi Var mıdır?” (Genetic Linguistics Essays on Theory and Method, Oxd University Press, 2005, İngilizce orijinalinden çeviren: İsmail ULUTAŞ), Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:3 2015, s. 26-32.

5. W.Nelson Francis, “Kelime Yapmak: Yeni Kelimelerin Bazı Kaynakları”  (Language Introductory Readings, edited Virginia P. Clark, St. Martins Press, New York, 1994, s. 368-379), İngilizce orijinalinden çevirenler: İsmail ULUTAŞ, Yusuf ÖZÇOBAN, Dil Araştırmaları, Bahar 2016/18: s.237-246.

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

           

 

7.7. Diğer yayınlar

           

 

8. Projeler

           

 

9. İdari Görevler

           

1.  Eski Türk Dili Ana Bilim Dalı Başkanı, Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2005-2006, 2008-2011.

2. Dekan Yardımcısı, İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Sosyal Bilimler ve Eğitim Fakültesi, Calalabat, Kırgızistan, 2006-2008.

3. Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı, İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Sosyal Bilimler ve Eğitim Fakültesi, Calalabat, Kırgızistan, 2006-2008.

4. Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı, İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Sosyal Bilimler ve Eğitim Fakültesi, Calalabat, Kırgızistan, 2011-2012.

5. Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı, Siirt Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2014-

6. TÖMER Müdürü, Siirt Üniversitesi, 2014-2016

7.  Dekan Yardımcısı, Siirt Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2015-2016

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

           

 

11. Ödüller

      1.   YÖK Yurtdışı Yüksek Lisans-Doktora Bursu, 1994.

      2.  Doktora Araştırması Seyahat Ödülü, Wisconsin Üniversitesi, ABD, 1999.

 

12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2016-2017

 

Güz

 

 

 

 

 

 

 

 

İlkbahar

Türk Lehç. Karş. Ses Bilgisi II

3

0

2

Dil Bilimine Giriş II

3

0

2

Türkiye Türkçesi II

4

0

60

Türkiye Türkçesi IV

4

0

40

Uzmanlık Alan Dersi

8

0

2

2017-2018

Güz

Türkiye Türkçesi I

4

0

65

Türkiye Türkçesi III

4

0

60

Karahanlı Türkçesi

4

0

40

 

Türk Lehç. Karş. Ses Bilgisi I

3

0

2

 

Kırgız Türkçesi

3

0

2

 

Dil Bilimine Giriş I

3

0

2

 

Uzmanlık Alan Dersi

8

0

4

İlkbahar

Türkiye Türkçesi II

4

0

65

Türkiye Türkçesi IV.

4

0

60

Uzmanlık Alan Dersi

8

0

4

 

 

Dil Bilimine Giriş II

3

0

2

 

 

Türk Lehç. Karş. Ses Bilgisi II

3

0

2

 

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45
Ödüller ve Burslar
YÖK Yurtdışı Yüksek Lisans-Doktora Bursu, 1994.
Doktora Araştırması Seyahat Ödülü, Wisconsin Üniversitesi, ABD, 1999
Ulusal ve Uluslararası Bildiriler
1. İsmail ULUTAŞ, “Gagavuz Türkçesi Söz Diziminde Yabancı Dillerden Etkilenmeler”, Gagavuz Türkçesi Araştırmaları Bilgi Şöleni (27-29 Aralık 2007 Ankara), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2010, s. 229-238.
2. İsmail ULUTAŞ, Ferhat KARABULUT, “Rumencede Kıpçak Türkçesinden Alınma Sözler Üzerine”, 5. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 11-13 Haziran 2007, Calalabat, Kırgızistan, s. 641-647.
3. İsmail ULUTAŞ, “Gagauz Türkçesinde İlgi Cümleleri”, 5. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 20-26 Eylül 2004, Ankara, s. 3007-3016.
4. İsmail ULUTAŞ, Uğur SOLDAN, “Kırgız Yazılı Edebiyat Geleneği Çerçevesinde Bağımsızlık Sonrası Kırgız Roman ve Hikayesine Genel Bir Bakış”, 5. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 11-13 Haziran 2007, Calalabat, Kırgızistan, s. 625-633.
5. İsmail ULUTAŞ, Vecdi CAN, İbrahim KALKAN, “Kırgız Cumhuriyeti Vatandaşlarının Türkiye Türkçesi Öğrenme İsteklerinin Nedenleri Üzerine Ampirik Bir Araştırma”, 6. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi 25-28 Mayıs 2008, Calalabat Kırgızistan, s. 724-734.

Ulusal ve Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. İsmail ULUTAŞ, “Metatez Olayı Türkçenin Hece Sistemiyle İlgili midir?”, Bilig, 43. sayı, Güz 2007, s. 117-132.
2. İsmail ULUTAŞ, “Kazakistan’da Yaşayan Gagauz Türkleri ve Dilleri Üzerine”, Türk Dünyası Araştırmaları, Prof. Dr. Turan Yazgan’a Armağan Üçlemesi 1, S.: 206, Eylül-Ekim 2013, s. 439-446.
3. İsmail ULUTAŞ, “Dilin Kökeni: Kur’an-ı Kerim ve Diğer Kutsal Kitaplara Göre Dil Olgusu”, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 5/4, Fall 2010, s. 679-696. (Hidayet AYDAR ile birlikte).
4. İsmail ULUTAŞ “Altayca Teorisinin Leksikoistatiksel Bir Değerlendirmesi” (‘A Lexicostatistical Appraisal of the Altaic Theory’, Central Asiatic Journal, 13, 1969), Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Cilt: 5, S.: 2, Kış 2005, s. 311-323. (Gerard CLAUSON'dan çeviri).
5. İsmail ULUTAŞ, “Gagavuz Türkçesi Söz Diziminde Yabancı Dillerden Etkilenmeler Üzerine Bir Değerlendirme”, Türk Dünyası Araştırmaları, S.: 197, Mart-Nisan 2012, s. 227-239.
6. İsmail ULUTAŞ, “XV Kılımdagı Anadolu Cazuuçusu Sarıca Kemaldın Divanındagı Çagatay Kıpçak Sözdöründögü Negizgi Elementter”, Oş Mamlekettik Üniversitetinin Carçısı (Vestnik Oşskogo Gosudartstvennogo Universiteta), Nu:2, Oş, Kırgızistan, 2012, s. 80-83.
7. İsmail ULUTAŞ, “Askerî Yayın ve Yazışmalarda Sıkça Yapılan İmlâ Hataları”, Kara Kuvvetleri Dergisi, S.: 5, Ocak 2003, s. 76-79.
8. İsmail ULUTAŞ, “Türk Dili Sıfat-Fiilli Yapı Tipolojisinin Japon, Kore ve Macar Tipolojileri ile Karşılaştırılması”, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 6/1, Winter 2011, s. 1312-1339. (Ferhat KARABULUT ile birlikte).
9. İsmail ULUTAŞ, Venera ANARBEKOVA, “Kırgız Türkçesinde Kargışlar Üzerine”, Bişkek Gumanitardık Üniversitetinin Carçısı (Vestnik BGU) Nu: 2 (22), Bişkek, Kırgızistan, 2012, s. 274-276.
10. İsmail ULUTAŞ, “Glottochronology and Its Appraisal” (Türkçesi: Glottokronoloji ve Değerlendirilmesi), Calal-Abad Mamlekettik Universitetinin Carçısı, Nu.:1 (26) 2. Bölüm, 2012, s. 138-141.
11. İsmail ULUTAŞ, “Kırgız Türkçesinde İkilemeler”, Akademik Bakış E-Dergisi, www.akademikbakis.org, S.:13, Ekim 2007.
12. İsmail ULUTAŞ, “Kırgız Tilindegi Adamdı Sıpattoçu Frazeologizmder” (Türkiye Türkçesi: Kırgız Dilinde İnsanı Niteleyen Deyimler), Ekonomika Cana İşkerdik Üniversitetinin Carçısı, (Herald of University of Economy and Enterprise, Popular Science Periodical Journal), 2008 cılı atayın çıgarılış, Calalabat, Kırgızistan, s. 237-242. (Aşırali MAMİYEV ile birlikte).
13. İsmail ULUTAŞ, Yusuf ÖZÇOBAN, “Diller ve Yazı” (‘Languages and Writing’, Language Introductory Readings, Edited by: Virginia P. Clark, St. Martin’s Press, New York, 1994, s. 664-681), Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 2, Kış 2005, s. 339-351. (John P. HUGHES'ten çeviri).
14. İsmail ULUTAŞ, “Kırgız Türkçesinde Kişinin Karakterini Bildiren Deyimler Üzerine”, Türk Dünyası Araştırmaları, S.: 177, Kasım-Aralık 2008, s. 187-194. (Aşırali MAMİYEV ile birlikte).
15. İsmail ULUTAŞ, “Kırgız Türkçesinde –ş İşteşlik Ekinin Üçüncü Çokluk Şahıs İfadesi İçin Kullanılması Üzerine”, Akademik Bakış E-Dergisi, www.akademikbakis.org, S.:12, Şubat 2007.

Ulusal ve Uluslararası Kitaplar
1.İsmail ULUTAŞ, Dil Evrensellikleri ve Dilbilim Tipolojisi, (Language Universals and Linguistic Typology, The University of Chicago Press, Oxford, 1981), Hece Yayınları, Ankara, 2005, 301 s. (Bernard COMRIE'den çeviri).
2. İsmail ULUTAŞ, Konuşma Kırgızcasında Sıfat-Fiiller, Liva Yayınevi, Balıkesir, 2013, 366 s.
3. İsmail ULUTAŞ, Relative Clauses in Gagauz Syntax, The Isis Press, İstanbul, 2004, 218 s.
4. İsmail ULUTAŞ, Dilin Kökeni Ata Dilin Gelişimi, (The Origin of Language Tracing the Evolution of the Mother Tongue, John Wiley Sons, New York, 1994), Hece Yayınları, Ankara, 2006, 191 s. (Merritt RUHLEN'den çeviri). 
5. İsmail ULUTAŞ, Ferhat KARABULUT, Kerim DEMİRCİ, Kazak Türkçesi Grameri El Kitabı, Oku-yorum Yayınları, Ankara, 2006, 164 s.