Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Dili
Telefon 484 254 20 73 / 2710
Kurumsal E-Posta ismailulutas  yahoo.com
E-Posta ismailulutas  yahoo.com
Web
Açıklama
Güncelleme9.10.2019 09:57:57

Prof.Dr. İSMAİL ULUTAŞ

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

 


 


Güncelleme : 1.07.2022 07:47:08
Ödüller ve Burslar
YÖK Yurtdışı Yüksek Lisans-Doktora Bursu, 1994.
Doktora Araştırması Seyahat Ödülü, Wisconsin Üniversitesi, ABD, 1999
Ulusal ve Uluslararası Bildiriler
1. İsmail ULUTAŞ, “Gagavuz Türkçesi Söz Diziminde Yabancı Dillerden Etkilenmeler”, Gagavuz Türkçesi Araştırmaları Bilgi Şöleni (27-29 Aralık 2007 Ankara), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2010, s. 229-238.
2. İsmail ULUTAŞ, Ferhat KARABULUT, “Rumencede Kıpçak Türkçesinden Alınma Sözler Üzerine”, 5. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 11-13 Haziran 2007, Calalabat, Kırgızistan, s. 641-647.
3. İsmail ULUTAŞ, “Gagauz Türkçesinde İlgi Cümleleri”, 5. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 20-26 Eylül 2004, Ankara, s. 3007-3016.
4. İsmail ULUTAŞ, Uğur SOLDAN, “Kırgız Yazılı Edebiyat Geleneği Çerçevesinde Bağımsızlık Sonrası Kırgız Roman ve Hikayesine Genel Bir Bakış”, 5. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 11-13 Haziran 2007, Calalabat, Kırgızistan, s. 625-633.
5. İsmail ULUTAŞ, Vecdi CAN, İbrahim KALKAN, “Kırgız Cumhuriyeti Vatandaşlarının Türkiye Türkçesi Öğrenme İsteklerinin Nedenleri Üzerine Ampirik Bir Araştırma”, 6. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi 25-28 Mayıs 2008, Calalabat Kırgızistan, s. 724-734.

Ulusal ve Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. İsmail ULUTAŞ, “Metatez Olayı Türkçenin Hece Sistemiyle İlgili midir?”, Bilig, 43. sayı, Güz 2007, s. 117-132.
2. İsmail ULUTAŞ, “Kazakistan’da Yaşayan Gagauz Türkleri ve Dilleri Üzerine”, Türk Dünyası Araştırmaları, Prof. Dr. Turan Yazgan’a Armağan Üçlemesi 1, S.: 206, Eylül-Ekim 2013, s. 439-446.
3. İsmail ULUTAŞ, “Dilin Kökeni: Kur’an-ı Kerim ve Diğer Kutsal Kitaplara Göre Dil Olgusu”, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 5/4, Fall 2010, s. 679-696. (Hidayet AYDAR ile birlikte).
4. İsmail ULUTAŞ “Altayca Teorisinin Leksikoistatiksel Bir Değerlendirmesi” (‘A Lexicostatistical Appraisal of the Altaic Theory’, Central Asiatic Journal, 13, 1969), Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Cilt: 5, S.: 2, Kış 2005, s. 311-323. (Gerard CLAUSON'dan çeviri).
5. İsmail ULUTAŞ, “Gagavuz Türkçesi Söz Diziminde Yabancı Dillerden Etkilenmeler Üzerine Bir Değerlendirme”, Türk Dünyası Araştırmaları, S.: 197, Mart-Nisan 2012, s. 227-239.
6. İsmail ULUTAŞ, “XV Kılımdagı Anadolu Cazuuçusu Sarıca Kemaldın Divanındagı Çagatay Kıpçak Sözdöründögü Negizgi Elementter”, Oş Mamlekettik Üniversitetinin Carçısı (Vestnik Oşskogo Gosudartstvennogo Universiteta), Nu:2, Oş, Kırgızistan, 2012, s. 80-83.
7. İsmail ULUTAŞ, “Askerî Yayın ve Yazışmalarda Sıkça Yapılan İmlâ Hataları”, Kara Kuvvetleri Dergisi, S.: 5, Ocak 2003, s. 76-79.
8. İsmail ULUTAŞ, “Türk Dili Sıfat-Fiilli Yapı Tipolojisinin Japon, Kore ve Macar Tipolojileri ile Karşılaştırılması”, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 6/1, Winter 2011, s. 1312-1339. (Ferhat KARABULUT ile birlikte).
9. İsmail ULUTAŞ, Venera ANARBEKOVA, “Kırgız Türkçesinde Kargışlar Üzerine”, Bişkek Gumanitardık Üniversitetinin Carçısı (Vestnik BGU) Nu: 2 (22), Bişkek, Kırgızistan, 2012, s. 274-276.
10. İsmail ULUTAŞ, “Glottochronology and Its Appraisal” (Türkçesi: Glottokronoloji ve Değerlendirilmesi), Calal-Abad Mamlekettik Universitetinin Carçısı, Nu.:1 (26) 2. Bölüm, 2012, s. 138-141.
11. İsmail ULUTAŞ, “Kırgız Türkçesinde İkilemeler”, Akademik Bakış E-Dergisi, www.akademikbakis.org, S.:13, Ekim 2007.
12. İsmail ULUTAŞ, “Kırgız Tilindegi Adamdı Sıpattoçu Frazeologizmder” (Türkiye Türkçesi: Kırgız Dilinde İnsanı Niteleyen Deyimler), Ekonomika Cana İşkerdik Üniversitetinin Carçısı, (Herald of University of Economy and Enterprise, Popular Science Periodical Journal), 2008 cılı atayın çıgarılış, Calalabat, Kırgızistan, s. 237-242. (Aşırali MAMİYEV ile birlikte).
13. İsmail ULUTAŞ, Yusuf ÖZÇOBAN, “Diller ve Yazı” (‘Languages and Writing’, Language Introductory Readings, Edited by: Virginia P. Clark, St. Martin’s Press, New York, 1994, s. 664-681), Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 2, Kış 2005, s. 339-351. (John P. HUGHES'ten çeviri).
14. İsmail ULUTAŞ, “Kırgız Türkçesinde Kişinin Karakterini Bildiren Deyimler Üzerine”, Türk Dünyası Araştırmaları, S.: 177, Kasım-Aralık 2008, s. 187-194. (Aşırali MAMİYEV ile birlikte).
15. İsmail ULUTAŞ, “Kırgız Türkçesinde –ş İşteşlik Ekinin Üçüncü Çokluk Şahıs İfadesi İçin Kullanılması Üzerine”, Akademik Bakış E-Dergisi, www.akademikbakis.org, S.:12, Şubat 2007.

Ulusal ve Uluslararası Kitaplar
1.İsmail ULUTAŞ, Dil Evrensellikleri ve Dilbilim Tipolojisi, (Language Universals and Linguistic Typology, The University of Chicago Press, Oxford, 1981), Hece Yayınları, Ankara, 2005, 301 s. (Bernard COMRIE'den çeviri).
2. İsmail ULUTAŞ, Konuşma Kırgızcasında Sıfat-Fiiller, Liva Yayınevi, Balıkesir, 2013, 366 s.
3. İsmail ULUTAŞ, Relative Clauses in Gagauz Syntax, The Isis Press, İstanbul, 2004, 218 s.
4. İsmail ULUTAŞ, Dilin Kökeni Ata Dilin Gelişimi, (The Origin of Language Tracing the Evolution of the Mother Tongue, John Wiley Sons, New York, 1994), Hece Yayınları, Ankara, 2006, 191 s. (Merritt RUHLEN'den çeviri). 
5. İsmail ULUTAŞ, Ferhat KARABULUT, Kerim DEMİRCİ, Kazak Türkçesi Grameri El Kitabı, Oku-yorum Yayınları, Ankara, 2006, 164 s.