Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitim Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3142
Kurumsal E-Posta rezankarakas  hotmail.com
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme8.01.2019 08:39:23

Prof.Dr. REZAN KARAKAŞ

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
Eğitim Fakültesi Bölüm Başkanı

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölüm Bşk.

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Rezan Karakaş

2. Doğum Tarihi          : 1975

3. Unvanı                    : Doçent

4.Öğrenim Durumu    : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Dicle Üniversitesi

1996

Y. Lisans

Türk Edebiyatı Eğitimi

Dicle Üniversitesi

2005

Doktora

Türk Edebiyatı Eğitimi

Dicle Üniversitesi

2010

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 2011

Doçentlik Tarihi                        : 2015

Profesörlük Tarihi                    : -

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

1.        YAŞAR Hamza, (2016). Süreyya Berfe'nin "Ufkun Dışında" Adlı Eserinin Türkçe Öğretim Programı'ndaki "Duygular" Ana Teması Açısından İncelenmesi, Siirt Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

2.      CAYHAN Cihan (2017) Ortaokul Öğrencilerinin Wattpad Uygulaması Kullanımı İle Okuma ve Yazma Öz Yeterlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Siirt Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

1.       R. Karakaş, Siirt Halk Kültüründe Kutsal Ağaç ve Türbeler, (2014), Milli Folklor Dergisi, Cilt: 13, Yıl: 26, Sayı: 102, Sayfa: (168-179).

2.      R. Karakaş, Kemal Tahir’in Romanlarında Aleviliğe Dair, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Dergisi, Year: 2012, Number: 64, Page: 43-54.

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.       R. Karakaş, “Siirt Halk Kültürünün Şifa Dağıtıcıları: Kutsal Sular” Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkic, Prof. Dr. Mehmet Aydın Armağanı, 2. Cilt,  Volume 7/4 Fall 2012, p: 2149-2161, Ankara, Turkey.

      2.  R. Karakaş, Dede Korkut Hikâyelerinde “Tutsaklıktan Kurtarma Motifi” ve Bey Oğulları Arasındaki İlişki, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,Türk Dili ve Edebiyatı (Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu Armağanı) Volume 8/1 Winter 2013, p: 1867-1879, Ankara, Turkey.

3. R. Karakaş, “Kaplumbağalar Romanında Alevilik Olgusu”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Edebiyat, Prof. Dr. Mustafa Argunşah Armağanı, Volume 8/9 Summer 2013, p: 1769-1779, Ankara, Turkey.

 4. R. Karakaş, Cahit Sıtkı Tarancı’nın Eserlerinde Masalın İşlevi (2012), Karadeniz (Black Sea), Year: 4, Number: 13, Page: 135-155

 5.  R. Karakaş, “Diyarbakır’da Bebeğin İlkleri: Hedik, Köstek Kesme Törenleri ve Çocuklara Yönelik Halk Hekimliği Uygulamaları”(2013), Karadeniz (Black Sea), Year: 4, Sayı: 16, Sayfa: 74-88.

 6. R. Karakaş, Unutulmaya Yüz Tutmuş Bir Düğün Geleneği Olarak “Ağaç Süsleme” (2013) Karadeniz (Black Sea), Yıl: 5, Sayı: 18, Sayfa: 109-122.

7.  R. Karakaş, Devlet Ana Romanına Nakşedilen Dede Korkut Dil ve Üslup Özellikleri, Tubar XXXI- 2012, Bahar, Sayfa: 111-127.

8. R. Karakaş, Diyarbakır’da “Kırklı” Kavramı ve “Kırk Çıkarma” Etrafında Oluşan İnanış ve Uygulamalar (2013). Selçuk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı: 33, Bahar. Sayfa: 59-75,

9. R. Karakaş, The Use Of Cartoons For Developing The Skills Of Understanding And Analyzing Of Children İn Preschool Period,  Elsevier Procedia-Social and Behavioral Sciences 46 (2012), page: 3026-3030.

10. R. Karakaş, Ahmet Arif’in Şiirlerinde Halk Kültüründen Yansımalar, NWSA, 2010, Volume: 5, Number: 3, Article Number: 4C0054, Series: 4C, ISSN: 1308-7320.

11. R. Karakaş, Siirt Efsane ve Halk İnanışlarında Yılan Miti (2013), Folklor-Edebiyat Dergisi, Cilt: 19, Sayı:  73, sayfa: 49-62.

12. R. Karakaş, Kültürel Bir Mekân Olarak Çermik Hamamı (2014) Folklor ve Edebiyat Dergisi, Cilt: 20, Sayı: 77, sayfa: 9-20.

13. R. Karakaş, Garzan ve Raman Yöresi Halk İnanışı ve Efsanelerinde Dağ ve Su Kültü (2012), Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, Sayfa: (1131-1141).

14. R. Karakaş, Geçmişten Günümüze Çermik Yöresi İğne Oyacılığı, Science and Culture (Bilim ve Kültür), issue: 02/2013, Pages: 145-153, on www.ceeol.com

15. R. Karakaş, Beliefs About Pious Foundations in Siirt (2014), Karadeniz (Black Sea), Yıl: 6, Sayı: 22, Sayfa: (151-157).

16. Karakaş Rezan, Akın Erdem, Güneş Firdevs (2017).  Yaralı Mahmut Hikâyesinde Kadın Tipleri.  Karadeniz Black Sea (36), 41-56. (Yayın No: 3998875)

17. Karakaş Rezan, Beyhan Devriş (2017).  Aşkın Şehidi Romanında Alevilik.  Abked (Yayın No: 3998734)

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.      R. Karakaş, Uluslarası Türkçe Eğitimi Sempozyumu konferansı dahilinde, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Uluslararası Türkçe Eğitimi Sempozyumu adlı bildiri kitabında yer alan “Okul Öncesi Dönemde Masalların Ana Dili gelişimi üzerine Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme” adlı bildiri, Sayfa: (263-268).

2.      R. Karakaş, Uluslarası Türk Dili ve Edebiyatı konferansı dahilinde, “Uluslar arası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi Bildiri Kitabı II, bildiri kitapçığındaki “Sıra dışı Mekânlar” adlı bildiri, Sayfa: (289-295).

3.      Y. Kalafat, R. Karakaş, Uluslararası Türk ve Dünya Kültüründe Kahramanmaraş Sempozyumu Bildiri Kitabı, 1. Ciltteki "Baraklar Üzerine Yeni Tespitler" adlı bildiri, Cilt: 1, Sayfa: (339-344).

4.      Karakaş Rezan (2016).  Kemal Tahir in Romanlarında Deve.  1. Uluslarası Selçuk Efes Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3391115)

 

7.4. Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler

1.       R. Karakaş, Siirt Menkıbeleri ve Türbe Ritüelleri, 180 sayfa, Ankara, Maya Akademi Yayınları, basım yılı: 2014.

2.      Kemal Tahir ve Halk Bilimi (2017)., Karakaş Rezan,  Gazi Kitabevi, Basım sayısı:1, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3999006)

3.      Türk Mitolojisine Giriş, Bölüm adı:(Türk Mitolojisinde Taş Kültü) (2017)., KARAKAŞ REZAN Gazi Kitabevi, Editör: Fatma Ahsen Turan, Meral Ozan, Basım sayısı:3, Sayfa Sayısı 298, ISBN:978-605-344-296-7, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 2410802)

 

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.       R. Karakaş, Dede Korkut Hikâyelerindeki Bey Oğullarının Nitelikleri ve İşlevleri, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 21, Sayı: 1, 2012, Sayfa 155-168.

2.      Karakaş Rezan (2017).  Evvel Zaman İçinden Çağdaş Zamanlara Uzanan Bir Yolculuk Arapça Anlatılan Bir Siirt Masalı: Hezalok ile Delalok.  Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(9), 250-276. (Kontrol No: 3998934)

 

8.Projeler

1.       Siirt Türbelerinde Yapılan Ritüellerde Mitlerin İzleri, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, , 23/10/2013 - 16/12/2015 (ULUSAL)

2.      Talip Apaydın’ın Eserlerinde Halk Bilimi Unsurları, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı: AKIN ERDEM, Yürütücü: Karakaş Rezan, 01/05/2017 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

 

 

9.İdari Görevler

  1. Farabi Department Coordinator 2013-2016
  2. 2014-2016 Head Of The Department Siirt University Faculty Of Education/Department Of Türkish Education Department
  3. Head of Department since 2016 Social Scinces and Turkish Education Department

 

11.Ödüller

            1. Yayın Teşvik, Tübitak, 2014

2. Akademik Teşvik Ödülü, Siirt Üniversitesi, 2013

            3. Yayın Teşvik, Tübitak, 2012

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

 

Folklor ve Edebiyat

3

0

12

Türk Halk Edebiyatı

3

0

70

Okul Deneyimi

1

0

15

Türk Dil Bilgisi

3

0

40

İlkbahar

 

Âşık Edebiyatı

3

0

1

Türk Halk Edebiyatı

3

0

70

 

2017-2018

Güz

 

Folklor ve Edebiyat

3

0

12

Türk Halk Edebiyatı

3

0

70

İlkbahar

 

Öğretmenlik Uygulaması

1

0

15

Halk Edebiyatı Metin Tahlilleri

3

0

10

Türk Halk Edebiyatı

3

0

70

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45