Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Dili
Telefon (484) 223 12 24 - 223 17 39 / 2711/(Enstitü) 3450
Kurumsal E-Posta sahapbulak  gmail.com
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme24.10.2023 11:42:16

Prof.Dr. ŞAHAP BULAK

 • Görev
 • Dosyalar
 • Çalışmalar
Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürü
Fen Edebiyat Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı
Uluslararası Siirt Arapçası Çalıştayı: Dünü, Bugünü, Yarını Koordinatör
Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Şahap BULAK

2. Doğum Tarihi          :25/03/1978

3. Unvanı                    : Yrd. Doç. Dr.

4.Öğrenim Durumu    : Doktora

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

Yıl

Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı

Çukurova Üniversitesi

1996-2000

Y. Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı /Yeni Türk Dili

Çukurova Üniversitesi

2000-2002

Doktora

Türk Dili ve Edebiyatı /Yeni Türk Dili

İnönü Üniversitesi

2011-2015

 

5. Akademik Unvanlar

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 16.04.2015

Doçentlik Tarihi                       :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

1.BİÇER, Derya, Ece Ayhan’ın Şiirlerinde Üslup, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (Devam Ediyor)

2.BOĞA, Servet, Tarihî ve Çağdaş Türk Lehçelerinde Geniş Zaman, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (Devam Ediyor)

3. UĞUR, Gülbahar, Türkçenin Tarihî Sözlükleri, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (Devam Ediyor)

4. CEYLAN, Kasım, "Sabahattin Ali’nin 'Portakal, Beyaz Bir Gemi, Katil Osman, Böbrek' Adlı Hikâyelerinde Kelime Grupları", Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (Devam Ediyor)

6.2. Doktora Tezleri

1.   …

2.   …

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,ArtsandHumanities)

1.   …

2.   …

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. BULAK, Şahap (2012) “Türkiye Türkçesinde Düz Tümleç(Nesne)” Turkish Studies- International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/1 Winter 2012, Ankara, s.419-438.

2. BULAK, Şahap (2012) “Türkçede –sA İsimden Fiil Yapma Eki” Turkish Studies- International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/3, Summer 2012, Ankara, s. 683-708.

3. BULAK, Şahap (2012)Kelime Türetme ve Bir Kelime Türetme Önerisi: Çaysa- Üzerine” The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 5 Issue 1, February 2012, s. 63-74.

4. BULAK, Şahap (2013) "Türkçenin Sadeleştirilmesinde Yanlış Ek Kullanımı veya Eklerin Yanlış Kullanılması" The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 6 Issue 3, s. 57-76, March 2013.

5. BULAK, Şahap (2013) "Özne Türleri Üzerine" Turkish Studies- International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/1, Winter 2013, Ankara, s. 1101-1127.

6. BULAK, Şahap (2015)“Cümle Ögelerinin Tasnifi” SÜ Türkiyat Araştırmaları Dergisi Sayı:38, Güz 2015, Konya, s.163-175.

7. BULAK, Şahap (2016) “Bir Mikro Üslup İnceleme Denemesi: Ahmed Arif’in Merhaba İçerde Ay Karanlık Şiirlerinde Üslup”, AÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı:55 Erzurum, s.277-304.

8. BULAK, Şahap (2016) “Van Küresin Ağzında Deyimler”, AÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı:56 Erzurum, s.837-857.

9. BULAK, Şahap (2016) “Türkiye Türkçesi Söz Diziminde İçİçe Ögeler”, Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi Sayı:54 Mart-Nisan 2016, Celalabat, s.807-822.

10. BULAK, Şahap (2016) “Üçüncü Kişi İyelik Eklerinin Kelime Türetme İşlevi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt:9 Sayı:42 Şubat 2016, s.50-56.

11. BULAK, Şahap (2016) “Azerbaycan İsminin Kökeni ve Anlamı”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt:9 Sayı:43 Nisan 2016, s.54-60.

12. BULAK, Şahap (2016) “Necip Fazıl’ın Şiirlerinde Kullandığı Zamirler Üzerine”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt:9 Sayı:46 Ekim 2016, s.32-47.

13. BULAK, Şahap (2017)“İlgi Eki Hal Eki Midir?” SÜ Türkiyat Araştırmaları Dergisi Sayı:41, Bahar 2017, Konya, s.91-105.

14. BULAK, Şahap – İsmail ULUTAŞ (2017) “Zamir N’si Üzerine Değerlendirmeler”, Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi Sayı:60 Mart-Nisan 2017, Celalabat, s.452-460.

15. BULAK, Şahap (2017) “Başlangıçtan Bugüne Azerbaycan Türkçesi”, AÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı:60, Eylül 2017, Erzurum, s.227-246.

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. BULAK, Şahap (2013)"Necip Fazıl Şiirinin Şifreleri: Zamirler" Uluslararası Necip Fazıl Kısakürek Sempozyumu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 23-25 Mayıs 2013, Kahramanmaraş.

2. BULAK, Şahap (2017)"Türkçe Öğretiminde Terim Sorunu" Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni, Atatürk Üniversitesi, 12-14 Mayıs 2017, Erzurum.

3. BULAK, ŞAHAP (2017) “Ağızlarda Yaşayan Arkaik Bir Geçmiş Zaman Eki: -It/Ut” Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Şarkiyat Enstitüsü, 14-17 Eylül 2017, Diyarbakır.

4. BULAK, ŞAHAP (2017) “Tarihî Türk Yazı Dillerinde Gereklilik İfadesi” IX. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, İnönü Üniversitesi, 02-04 Kasım 2017, Malatya.

 

7.4. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

1. BULAK ŞAHAP (2017) Van Küresin Ağzı (İnceleme-Metinler-Sözlük), Düzey Yayınları, İstanbul.

2. BULAK, Şahap (2017) “Karşlaştırmalı Tarihî Türk Yazı Dilleri Grameri –Fiil Çekimi-”, Kesit Yayınları, İstanbul.

 

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.BULAK, ŞAHAP (2012) "Tarihî ve Çağdaş Türk Yazı Dillerinde Şart Kipi", SÜ Türkiyat Araştırmaları Dergisi(30), 71-98.

2.BULAK ŞAHAP (2012) "-sA Ekinin İşlevleri",  AÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi S.46, s. 25-38.

3. BULAK ŞAHAP (2017) "Van Küresin Ağzı’nda Atasözleri", Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (SUSBİD), S.8, s.51-78.

4. BULAK ŞAHAP (2017) "Tarihî Türk Yazı Dillerinde Şimdiki Zaman", Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (SUSBİD), S.9, s.223-258.

5. BULAK, Şahap (2017)“Tarihî Türk Yazı Dillerinde Fiil Çekiminde Kişi Unsuru” SOBİDER Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science / Yıl: 4, Sayı: 13, Ağustos 2017, s. 243-271.

6. BULAK, Şahap (2016) “Türkçede Gereklilik İfadesinin Kip Hüviyeti Kazanmadan Önceki Gelişim Süreci”, EKEV Akademi Dergisi, Sayı:72 Erzurum, s.337-355.

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.   …

2.   …

7.7. Diğer yayınlar

1.   …

2.   …

8.Projeler

1. "Cumhuriyetten Günümüze Siirt", Yükseköğretim kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, , 11/07/2013 - 11/07/2016 (Ulusal)

2. Tarihî Türk Yazı Dillerinde Kipler, Yükseköğretim kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 01/04/2017 - 25/10/2017 (Ulusal)

3. "Gerçek Yaşam Temelli Okul Sözlüğü Uygulamaları", TÜBİTAK  1003 Öncelikli AR-GE Projeleri  Projesi Destekleme Programı, Araştırmacı (Devam Ediyor)

9. İdari Görevler

1.  Türk Dili Bölüm Başkanı / Siirt Üniversitesi/Rektörlük, 2011- …

2.   Enstitü Müdür Yardımcısı / Siirt Üniversitesi/Yaşayan Diller Enstitüsü, 2015-2017

3.Arş. Uyg. Merk. Müdür Yardımcısı/ SiirtÜniversitesiTürkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2014-2015

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2016-2017

Güz

Osmanlıca Türkçesi I

4

 

67

Osmanlıca Türkçesi III

4

 

37

Türkiye Türkçesi Grameri III

4

 

37

Eski Oğuz Türkçesi I

3

 

5

Sözlük Bilimi

3

 

5

 

Söz Dizimi Çözümlemeleri

3

 

5

Bahar

Mesleki Yazışmalar

3

 

60

Osmanlıca Türkçesi II

4

 

67

Osmanlıca Türkçesi IV

4

 

37

Türkçenin Ağızları

3

 

2

Eski Oğuz Türkçesi II

3

 

2

Türk Dilbilgisinin Sorunları

3

 

2

2017-2018

Güz

Osmanlıca Türkçesi I

4

 

73

Osmanlıca Türkçesi III

4

 

67

Eski Anadolu Türkçesi

3

 

37

Eski Oğuz Türkçesi I

3

 

3

Sözlük Bilimi

3

 

3

Söz Dizimi Çözümlemeleri

3

 

3

Bahar

Osmanlıca Türkçesi II

4

 

73

Osmanlıca Türkçesi IV

4

 

67

Eski Oğuz Türkçesi II

3

 

4

Türkçenin Ağızları

3

 

3

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45
Bildiriler

1. BULAK, Şahap (2013) "Necip Fazıl Şiirinin Şifreleri: Zamirler" Uluslararası Necip Fazıl Kısakürek Sempozyumu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 23-25 Mayıs 2013, Kahramanmaraş.

Makaleler

 1. BULAK, Şahap (2012) “Türkiye Türkçesinde Düz Tümleç(Nesne)” Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/1 Winter 2012,Ankara, s.419-438
 2. BULAK, Şahap (2012) Türkçede –sA İsimden Fiil Yapma Eki” Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/3, Summer 2012, Ankara, s. 683-708.
 3. BULAK, Şahap (2012) Kelime Türetme ve Bir Kelime Türetme Önerisi: Çaysa- Üzerine” The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 5 Issue 1, s. 63-74, February 2012
 4. BULAK, Şahap (2012) “–sA Ekinin İşlevleri”, AÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı:46 Erzurum, s.25-38.
 5. BULAK, Şahap (2012)Tarihî ve Çağdaş Türk Yazı Dillerinde Şart Kipi” SÜ Türkiyat Araştırmaları Dergisi Sayı:30, Konya, s.71-98.
 6. BULAK, Şahap (2013) "Türkçenin Sadeleştirilmesinde Yanlış Ek Kullanımı veya Eklerin Yanlış Kullanılması" The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 6 Issue 3, s. 57-76, March 2013.
 7. BULAK, Şahap (2013) "Özne Türleri Üzerine" Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/1, Winter 2013, Ankara, s. 1101-1127.
 8. BULAK, Şahap (2015) “Cümle Ögelerinin Tasnifi” SÜ Türkiyat Araştırmaları Dergisi Sayı:38, Güz 2015, Konya, s.163-175.
 9. BULAK, Şahap (2016) “Bir Mikro Üslup İnceleme Denemesi: Ahmed Arif’in Merhaba İçerde Ay Karanlık Şiirlerinde Üslup”, AÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı:55 Erzurum, s.277-304.
 10. BULAK, Şahap (2016) “Van Küresin Ağzında Deyimler”, AÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı:56 Erzurum, s.837-857.
 11. BULAK, Şahap (2016) “Türkiye Türkçesi Söz Diziminde İç İçe Ögeler”, Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi Sayı:54 Mart-Nisan 2016, Celalabat, s.807-822.
 12. BULAK, Şahap (2016) “Üçüncü Kişi İyelik Eklerinin Kelime Türetme İşlevi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt:9 Sayı:42 Şubat 2016, s.50-56.
 13. BULAK, Şahap (2016) “Azerbaycan İsminin Kökeni ve Anlamı”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt:9 Sayı:43 Nisan 2016, s.54-60.
 14. BULAK, Şahap (2016) “Necip Fazıl’ın Şiirlerinde Kullandığı Zamirler Üzerine”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt:9 Sayı:46 Ekim 2016, s.32-47.