Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3121-3750
Kurumsal E-Posta atapesen  siirt.edu.tr
E-Posta atapesen  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme8.01.2019 09:07:10

Dr. Öğr. Üyesi ATA PESEN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Meslek Yüksekokulu Müdürü
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1.         Adı Soyadı                  : Ata PESEN

2.         Doğum Tarihi             : 1979

3.         Unvanı                        : Yrd. Doç. Dr.

4.         Öğrenim Durumu       : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Sınıf Öğretmenliği

Dicle Üniversitesi

1996-2000

Y. Lisans

Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2000-2004

Doktora

Eğitim Programları ve Öğretim

Dicle Üniversitesi

2009-2014

 

5.         Akademik Unvanlar

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 2014

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

6.         Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

1.       Çelik Abdulaziz, (2017). 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin okul tükenmişliği ve öğrenme sürecinde yardım istemeleri ile genel akademik başarı düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi, Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

2.       Üzüm Burhan, (2017). Basamaklı öğretim programının 9. sınıf İngilizce dersinde öğrencilerin öğrenme stillerine ve akademik başarılarına etkisi, Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

6.2. Doktora Tezleri

7.         Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.       Pesen, A. & Epçaçan, C. (2017).  The Analysis of High School Students’ Tendencies about Lifelong Learning.  Universal Journal of Educational Research, 5(12A), 26-31. Doi: 10.13189/ujer.2017.051305

2.       Pesen A. & Üzüm B. (2017).  The Analysis of Self Efficacies of English Language Teachers in Terms of Creative Drama Use in Education.  Universal Journal of Educational Research, 5(8), 1378-1385. Doi: 10.13189/ujer.2017.050811

3.       Kesici A., Pesen, A. & Oral B. (2017).  Öğretmenlerin sınıf içi demokratik davranışlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi.  Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16(60), 34-45.

4.       Gedik, M,, Pesen, A. & Tekin, B. (2016).  Türkçe ders kitaplarına yönelik Türkçe öğretmenlerinin görüşlerini belirleme çalışması-Siirt İli Örneği.  Akademik Bakış(58), 667-687.

5.       Pesen A., Kara, İ., Kale, M. & Abbak, B. S. (2016).  Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Algısı ile Çatışma ve Şiddete İlişkin Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi.  Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 6(11), 325-340.

6.       Pesen A. & Çiftçi, Y. E. (2016).  Geleneksel Öğretim, Drama ve Müzik Destekli Öğretimin Akademik Başarı ve Kalıcılık Üzerine Etkisi.  Middle East Journal of Education (MEJE)(2), 57-69.

7.       Pesen A. & Oral, B. (2016).  Harmanlanmış öğrenme yaklaşımının öğretmen adaylarının akademik başarısına ve güdülenme düzeyine etkisi.  Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(58), 799-821. Doi: 10.17755/esosder.85356.

8.       Pesen A. & Bakır, B. (2016).  The Effect Of Cooperative Learning Approach On 6th Grade Students Success In The Field Of Mamatics.  Uluslararası Eğitim Programları Ve Öğretim Dergisi, 6(11), 71-84.

9.       Pesen A. (2016).  A Research on Self Efficacy and Future Expectations of Students in Vocational High Schools.  The Turkish Online Journal of Educational Technology, 34-43.

10.   Pesen A., Kara, İ. & Gedik, M. (2015).  Çocuk gelişimi bölümü 2. sınıf öğrencilerinin müdür kavramına ilişkin meta algıları.  Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(4), 39-61.

11.   Pesen A. (2015).  Ebeveynlerin Çocuk Kavramına Yükledikleri Metalar.  Journal of Turkish Studies, 10(Volume 10 Issue 15), 731-731., Doi: 10.7827/TurkishStudies.8826

12.   Kahyaoğlu, M. & Pesen A. (2013).  Üstün Yetenekli Öğrencilerin Fen ve Teknolojiye Yönelik Tutumları, Öğrenme ve Motivasyon Stilleri Arasındaki İlişki.  Turkish Journal of Giftedness and Education, 3(1), 38-49

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.       Üzüm B. & Pesen A. (2017).  Basamaklı Öğretim Programının İngilizce Dersine Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi.  International Conference on Multidisciplinary Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

2.       Epçaçan, C. & Pesen A. (2017).  Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Öğretim Stilleri İle Türk Dili ve Edebiyatı Dersine Yönelik Tutumlarına İlişkin Öğrenci Görüşleri.  5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretimi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

3.       Pesen A. & Epçaçan, C.  (2017).  Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenmeye Yönelik Yeterlilikleri İle Öğrenmeye Yönelik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.  5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

4.       Pesen A. & Epçaçan, C.  (2017).  The Analysis of High School Students’ Tendencies about Lifelong Learning.  3 rd International Conference On Lifelong Learnıng and Leadershıp All-ICLEL 2017. Porto (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

5.       Epçaçan, C. & Pesen A. (2017).  Öğretmen Adaylarının Etkili Öğretmen Niteliklerine İlişkin Görüşleri.  3 rd International Conference on Lifelong Education and Leadership All-ICLEL 2017. Porto (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

6.       Pesen A. & Oral, B. (2017).  Gifted / Superior Intelligent Children asLifelong Learning Voyager Are They Voyagers of Their Dreams or Convicts of Our Dreams?.  3 rd International Conference On Lifelong Learnıng and Leadershıp All-ICLEL 2017. Porto (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

7.       Oral B., Pesen A. & Bulut, Y. (2017).  Lise Öğrencilerinin Motivasyonel, Bilişsel ve Bilişüstü Yeterlikleri İle Özerk Öğrenme Düzeyleri Arasındaki İlişki.  26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 420-422., Doi: 10.14527/9786053188353 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

8.       Pesen A. & Çiftçi, Y. E. (2016).  Geleneksel öğretim drama ve müzik ile öğretimin akademik başarı ve kalıcılık üzerine etkisi.  International Engineering, Science and Education Conference, 15-19. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

9.       Pesen A. & Üzüm B. (2016).  İngilizce öğretmenlerinin yaratıcı drama yöntemini kullanmaya yönelik öz yeterliliklerinin incelenmesi.  4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi'nde (ICCI/EPOK-2016) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

10.   Pesen A. & Babaoğlu, H. M. (2016).  Ortaokul Öğrencilerinin İngilizce Dersine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi.  3rd International Eurasian Educational Research Congress, 1932-1933. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

11.   Pesen A., Kara, İ. & Saraçoğlu, M. (2016).  Erken çocukluk döneminde din ve değerler eğitimine ilişkin nitel bir araştırma.  Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

12.   Pesen A., Saraçoğlu, M. & Kara, İ. (2016).  Türkiye de erken çocukluk dönemine yönelik yapılmış araştırmalar: Bir içerik analizi çalışması.  Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

13.   Pesen A., Kara, İ., Kale, M. & Abbak, B. S. (2016).  Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet algısı ile çatışma ve şiddet algısı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi.  26. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

14.   Kale, M., Abbak, B. S., Pesen, A. & Kara, İ. (2016).  Okul Öncesi Öğretmenlerinin Kitap Seçim Kriterleri İle Kitap Merkezinde Yer Alan Kitapların Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet Açısından İncelenmesi.  26.Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Ve Eğitimde Drama Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

15.   Pesen A., Saraçoğlu, M. & Çetin, H. (2016).  An Investigation Of The Relationship Between 4th Graders Attention Control Level And Difficulty Level In Reading.  International Teacher Education Conference, 108-108. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

16.   Pesen A. (2016).  A Research on Self Efficacy and Future Expectations of Students in Vocational High Schools.  International Teacher Education Conference, 35-44. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

17.   Pesen A. & Bakır, B. (2015).  The Effect of Cooperative Learning Approach on 6 th Grade Students Success in Field of Mamatics.  The Third International Congress On Curriculum And Instruction (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

18.   Pesen A. & Oral, B. (2014).  Harmanlanmış öğrenme ortamlarının öğretmen adaylarının akademik başarısına ders çalışma alışkanlıklarına ve güdülenme düzeylerine etkisi.  Bilimin Işığında Eğitimsel Liderlik Üzerine Uluslararası Konferans (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

19.   Kesici A., Pesen, A. & Oral B. (2014).  Öğretmenlerin sınıf içi demokratik davranışları üzerine bir araştırma.  Bilimin Işığında Eğitimsel Liderlik Uluslararası Konferans (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

20.   Batur, M S., Kesici A. & Pesen A. (2014).  Taşımalı eğitimin öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi-Siirt il örneği.  Bilimin Işığında Eğitimsel Liderlik Uluslararası Konferans (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

1.       Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme, Bölüm adı:(Program Geliştirme ve Teknoloji İlişkisi) (2017). Epçaçan, C. & Pesen A. Pegem Akademi, Editör: ORAL Behcet, YAZAR Taha, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 647, ISBN:978-605-241-050-9, Türkçe(Bilimsel Kitap)

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.       Pesen, A. & Tavukçu, S. D. (2017).  Okulöncesi Öğrencilerin Anne Kavramına İlişkin Metaları.  I. Ulusal İş’te ve Üniversitede Kadın Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

2.       Pesen, A., Demir, Z. & Özçelik, M. (2015).  Ebeveynlerin Çocuk Kavramına Yükledikleri Metalar.  10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

3.       Pesen A. & Kara, İ. (2014).  Çocuk gelişimi bölümü 2 sınıf öğrencilerinin müdür kavramına ilişkin algılarının metalar yardımı ile analizi.  9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

4.       Aydın, K. & Pesen, A. (2014).  Sosyal bilgiler öğretmenlerinin otantik liderlik davranışları ile ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumları arasındaki ilişki.  9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

7.7. Diğer yayınlar

8.         Projeler

 

9.         İdari Görevler

1.       2017 / MYO/Yüksekokul Müdürü - Siirt Üniversitesi/Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

2.       2017 / Yönetim Kurulu Üyeliği - Siirt Üniversitesi/Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

3.       2017 / Yönetim Kurulu Üyeliği - Siirt Üniversitesi/Yabancı Diller Yüksekokulu

4.       2017 / Yönetim Kurulu Üyeliği - Siirt Üniversitesi/Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

5.       2015-2017 / Yönetim Kurulu Üyeliği - Siirt Üniversitesi/BAP

6.       2015 / Yönetim Kurulu Üyeliği - Siirt Üniversitesi/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

7.       2015-2017 / Yönetim Kurulu Üyeliği - Siirt Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü

8.       2015-2017 / Yüksekokul Müdürü - Siirt Üniversitesi/Yabancı Diller Yüksekokulu

9.       2014-2015 / Yönetim Kurulu Üyeliği - Siirt Üniversitesi/Meslek Yüksekokulu

 

10.       Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

  1.  Eğitim Programları ve Öğretim Derneği

 

11.       Ödüller

1.       Akademik Teşvik Ödülü, Siirt Üniversitesi, 2017.

12.       Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2018

Güz

 

2

0

280

Program Geliştirme

2

0

240

Rehberlik

3

0

190

Eğitimin Sosyal ve Felsefi Temelleri (YL)

3

0

5

İlkbahar

Eğitim Psikolojisi

2

0

55

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği (YL)

3

0

5

2017

Güz

Program Geliştirme

2

0

90

Özel Eğitim

3

0

200

Eğitimin Sosyal ve Felsefi Temelleri (YL)

3

0

11

İlkbahar

Rehberlik

3

0

150

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği (YL)

3

0

11

Eğitim İstatistiği

3

0

11

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45
1-Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler
  • Epçaçan, C. & Pesen, A. (2017). Program geliştirme ve teknoloji ilişkisi. Pegem Atıf İndeksi, 610-641. http://www.pegem.net/kitabevi/212604-Egitimde-Program-Gelistirme-ve-Degerlendirme-kitabi.aspx
  • Arslan, A., Arslantaş, S., Kurnaz, A., İnce, M., Pesen, A., Eker, C., Epçaçan, C., Akdemir, E., Kontaş, H., Kösterlioğlu, İ., Karabacak, K.,  Çolakoğlu, Ö. M., (2018). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Nobel Yayıncılık.  https://www.atlaskitap.com/ogretim-ilke-ve-yontemleri-298239.html  
2-Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI,SSCI,Arts And Humanities)
3-Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
4-Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kahyaoğlu, M., & Pesen, A. (2013). Üstün Yetenekli Öğrencilerin Fen ve Teknolojiye Yönelik Tutumları, Öğrenme ve Motivasyon Stilleri Arasındaki İlişki. Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi, 3(1), 38-49.


Kesici, A., Pesen, A., & Oral, B. (2017). Öğretmenlerin Sınıf İçi Demokratik Davranışlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16(60), 34-45.


Pesen, A., Kara, İ., & Gedik, M. (2015). Çocuk Gelişimi Bölümü 2. Sınıf Öğrencilerinin “Müdür” Kavramına İlişkin Metafor Algıları,. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(5), 28-48.

5-Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Batur, S., Kesici, A., & Pesen, A. (2014). Taşımalı Eğitimin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Bilimin Işığında Uluslararası Eğitimsel Liderlik Konferansı. Siirt: Siirt Üniversitesi.


Kale, M., Saraçoğlu, M., Pesen, A., & Kara, İ. (2016). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Kitap Seçim Kriterleri İle Kitap Merkezinde Yer Alan Kitapların Toplumsal Cinsiyet Ve Şiddet Açısından İncelenmesi. 26.Uluslararası Toplumsal Cinsiyet ve Eğitimde Drama Kongresi. İstanbul.


Kesici, A., Pesen, A., & Oral, B. (2014). Öğretmenlerin Sınıf İçi Demokratik Davranışları Üzerine Bir Araştırma. Bilimin Işığında Uluslar arası Eğitimsel Liderlik Konferansı. Siirt: Siirt Üniversitesi.


Pesen, A. (2016). Research on Vocational School Students’ General Self-efficacy and Future Expectations. International Teacher Education Conference. Dubai-UAE.


Pesen, A., & Oral, B. (2014). Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarının Öğretmen Adaylarının Akademik Başarısına, Ders Çalışma Alışkanlıklarına ve Güdülenmelerine Etkisi. Bilimin Işığında Uluslararası Eğitimsel Liderlik Konferansı. Siirt: Siirt Üniversitesi.


Pesen, A., Kara, İ., & Saraçoğlu, M. (2016). Türkiye’de Erken Çocukluk Dönemine Yönelik Yapılmış Araştırmalar: Bir İçerik Analizi Çalışması. Uluslar arası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi. İstanbul.


Pesen, A., Saraçoğlu, M., & Çetin, H. (2016). Investıgatıon Of The Relatıonshıp Between The Level Of Cautıon Control And Readıng Dıffıculty Levels Of 4th Grade Students. International Teacher Education Conference. Dubai-UAE.


Pesen, A., Saraçoğlu, M., & Kara, İ. (2016). Erken Çocukluk Döneminde Din ve Değerler Eğitimine İlişkin Nitel Bir Araştırma. Uluslar arası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi. İstanbul: İGEDER.


Pesen, A., Kara, İ., Kale, M., & Abbak, B. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Çatışma Şiddete ilişkin Farkındalık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. 26.Uluslararası Toplumsal Cinsiyet ve Eğitimde Drama Kongresi. İstanbul.6-Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
  • Aydın, K., & Pesen, A. (2014). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Otantik Liderlik Davranışları İle Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki. 9.Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (s. 335-336). Siirt: Eğitim Yöneticileri ve Eğitim Denetcileri Derneği. http://eyedder.org.tr/tr/eyedder/

  • Pesen, A., & Kara, İ. (2014). Çocuk Gelişimi Bölümü 2. Sınıf Öğrencilerinin “Müdür” Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi. 9.Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (s. 392). Siirt: Eğitim Yöneticileri ve Eğitim Deneticileri Derneği.    http://eyedder.org.tr/tr/eyedder/

  • Pesen, A., Demir, Z., & Özçelik, M. (2015). Ebeveynlerin “Çocuk” Kavramına Yükledikleri Metaforlar. 10.Ulusal Eğitim Kongresi (s. 300-302). Gaziantep: Eğitim Yöneticileri ve Eğitim Deneticileri Derneği. http://eyedder.org.tr/tr/eyedder/


7-Projeler
8-Diğer Yayınlar