Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi
Telefon (0484) 212-1111 / 2691
Kurumsal E-Posta erkanisiktas  siirt.edu.tr
E-Posta erkan_isiktas  hotmail.com
Açıklama
Güncelleme27.03.2017 15:44:29

Arş. Gör. ERKAN IŞIKTAŞ

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Fen Edebiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Tarih

İnönü Üniversitesi

2006-2010

Yüksek Lisans

Tarih/Yakınçağ

Gaziantep Üniversitesi

2011-2013

Doktora

Tarih/Yakınçağ

Gaziantep Üniversitesi

2014-Yabancı Dil: İngilizce, Arapça

Çalışma Alanı: Osmanlı İktisat Tarihi, Osmanlı Hazine Sistemi, Osmanlı Maliyesi ve Kurumları, Osmanlı-İran İktisadi İlişkileri, Osmanlı Şehir Hayatı, XIX. Yüzyıl Siyasi Tarih,  Kafkaslar ve İran Sahası..
Güncelleme : 03.01.2018 15:49:22
.


11421 Numaralı Temettuât Defterine Göre Kesriye Sancağına Bağlı Horpeşte Kazasının Sosyo-Ekonomik Durumu

Emrah Berkant PATOĞLU- Erkan, IŞIKTAŞ; "11421 Numaralı Temettuât Defterine Göre Kesriye Sancağına Bağlı Horpeşte Kazasının Sosyo-Ekonomik Durumu", Internatıonal Socıal Scıences Studıes,Volume:3, Issue:6, Kasım 2017, S.s. 1020-1029.

1867 NİZAMNAMESİNE GÖRE KAFKASYA GÜZERGÂHININ İRAN TİCARİ FAALİYETLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Bu araştırmanın amacı, 1867 nizamnamesine göre Kafkasya güzergâhının (Tiflis, Bakü, Batum ve Poti Hattı) İran Devleti ile Avrupalı devletlerarasında ithalat-ihracat faaliyetlerine etkisini ortaya koymaktır. Ayrıca bu güzergâh üzerinde yapılan söz konusu ticari faaliyetlerde Osmanlı Devleti’nin üstlenmiş olduğu rolü açıklığa kavuşturmak hedeflenmiştir. Bu araştırmada, tarih bilimi araştırmalarının doğasına uygun olarak tarihi doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu doğrultuda, Başbakanlık Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı’nda yapılan araştırma ve incelemeler sonucunda konu ile ilgili 15 Kasım1867 tarihli bir nizamname ve bazı diğer belgeler tespit edilmiştir. Osmanlıca yazı dilindeki bu belgelerin günümüz Türkçesine transkripsiyonu yapıldıktan sonra içerik bilgisi analiz edilmiştir. İçerik analizi sonucunda konuyla ilgili çeşitli bulgulara ulaşılmıştır. Bu çerçevede; hem İran ticari ürünlerinin Avrupa’ya pazarlanmasında hem de Avrupa mallarının İran pazarına aktarılmasında, Kafkasya güzergâhının fonksiyonel anlamda oldukça önemli olduğu anlaşılmıştır. Bununla birlikte bu güzergâhlar üzerinde bulunan Osmanlı gümrük noktalarında, İran ticaret mallarının aktarılması esnasında uygulanan işlemler, alınan gümrük vergisi ve malların nasıl nakil edildiğiyle ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşılmıştır. Öte yandan bu araştırmanın, hem Kafkasya hem de 19. yüzyılda Osmanlı-İran ilişkileri üzerine yapılacak olan tarih araştırmalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, İran,  Ticaret, Kafkasya Güzergâhı. 

Bu çalışma; 18-20 Mayıs 2017 tarihleri arasında tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi  ev sahipliğinde düzenlenen II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumunda bildiri olarak sunulmuştur.

1871 YILI CEYB-İ HÜMÂYÛN (CEYB VE HARC-I HÂSSA-İ ŞAHANE) DEFTERLERİNİN TRANSKRİPSİYONU VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu çalışmanın amacı; 1871 yılına ait bir Ceyb-i Hümayûn defterinden yola çıkarak, klasik dönemden beri varlığı bilinen Ceyb-i Hümayun Hazinesi’nin genel anlamda neyi ifade ettiği, Osmanlı hazine sistemi içerisindeki yeri ve diğer hazinelerle olan ilişkisi, gelir ve gider kalemleri, bu hazinenin, halkın sosyo-ekonomik ve dinî yaşamı için önemini ortaya koymaktır. Bu doğrultuda,Ceyb-i Hümâyûn defterleri,mikro tarih anlayışı ve tarih bilimi usül ve yöntemleri çerçevesinde tasnif ve transkripsiyonu yapılarak, belgelerin bir değerlendirmesi yapılmaya çalışılmıştır. Bu araştırmanın sonucunda, 1871 yılında Ceyb-i Hümayûn Hazînesi'nin gelir ve gider kalemleri ve özellikle padişaha sunulan hediyeler ayrı ayrı tespit edilmiştir.

Erkan Işıktaş, "Bazı Arşiv Belgelerine Göre Siirtte Misyonerlik Faaliyetleri", II. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu,5-7 Mayıs 2016.

Bu Araştırmanın Amacı; Osmanlı Devletinin Bitlis Vilayetine bağlı bir sancağı olan Siirt'teki Fransız, İngiliz ve Katolik misyonerlerin gerçekleştirmiş oldukları misyonerlik faaliyetlerini ortaya koymaktır.


Bu çalışma; 5-7 Mayıs 2016 tarihinde Gaziantep- Nizip Eğitim Fakültesinde düzenlenen II. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumunda sözlü bildiri olarak sunulmuştur.

Erkan IŞIKTAŞ; "XIX. YÜZYILIN İLK YARISINDA OSMANLI-İRAN VE RUS ÜÇGENİNDE KAFKAS REKABETİ", II. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi 17-20 Nisan İspanya/ Malaga.

Bu çalışmanın amacı; XIX. yüzyılın ilk yarısında Kafkas sahası üzerinde yaşanan Osmanlı, İran ve Rus rekabetinin genel bir durumunu ortaya koymaktır. Bu bağlamda;Rusların Kafkaslara yönelmesinde etkili olan unsurlar nelerdir, Rusların, Kafkaslara yönelmesi ile Osmanlı ve İran Devleti'nin tutumu nasıl olmuştur, Kafkas Ticaret Yolu'nun bu rekabet üzerindeki etkisi nedir, Osmanlı-İran arasındaki Kafkas mücadelesinin altında yatan gerekçeler nelerdir? şeklinde araştırmanın içeriğine ilişkin soru cümleleri hazırlanmıştır. Araştırmada doküman analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu doğrultuda yapılan literatür araştırmaları neticesinde veri kaynakları toplanmıştır. Yapılan içerik analizleri sonucunda; Ruslar, temel hedeflerinden biri olan sıcak denizlere inme politikası doğrultusunda Kafkasları bir güzergâh noktası olarak görmüştür. Ayrıca Ruslar, Hazar Denizi bölgesinde bulunan şehirleri ve ticaret yollarını kontrol altına alarak iktisadi kazanç elde etmiştir. Ruslar, Osmanlı-İran karşısında değişken bir politika takip ederek bazen Osmanlıyı bazen İran'ı kullanma başarısı göstermiştir. Osmanlı Devleti, İran ile askeri bir mücadele içerisine girerek Kafkaslar üzerinde iktisadi ve siyasi çıkarlarını korumak isterken Rusların Kafkaslar üzerindeki etkisine engel olamamıştır. Osmanlı ve Rus rekabeti arasında kalan İran Kaçarları ise; siyasal yalnızlıktan kurtulmak ve Kafkaslardaki topraklarını korumak için politika yürütse de başarılı olamamıştır. Netice itibariyle Kafkas sahası, siyasi ve iktisadi etkenlerden dolayı bu üç devletin rekabet alanı haline gelmiştir.


Geçmişten Günümüze İpek Yolu’nun Önemi ve Buna İlişkin Yapılmış Bilimsel Çalışmalar

- Erkan, IŞIKTAŞ, Alev DURAN; " Geçmişten Günümüze İpek Yolu'nun Önemi ve Buna İlişkin Yapılmış Bilimsel Çalışmalar", Internatıonal Socıal Scıences Studıes,Volume:3, Issue:5, Ekim 2017, S.s. 584-596.