Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Teknolojisi Temel İşlemler Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3020
Kurumsal E-Posta dr_yakup  siirt.edu.tr
E-Posta
Açıklama YÖK ACADEMIC
Güncelleme28.05.2019 05:08:41

Doç.Dr YAKUP ASLAN

 • Görev
 • Özgeçmiş
 • Dosyalar
 • Çalışmalar
Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

2013-

ÖZGEÇMİŞ

https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/view/viewAuthorProject.jsp

1.     Adı Soyadı                    : Yakup ASLAN

2.     Doğum Tarihi               : 01.01.1966

3.     Ünvanı                          : Doç. Dr. 

4.     Öğrenim Durumu       : Doktora

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Kimya Eğitimi

Marmara Üniversitesi

1988

Yüksek Lisans

Biyokimya

Harran Üniversitesi

1997

Doktora

Biyokimya

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

2005 

 

5.     Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi: 12.03.2007

Doçentlik Tarihi: 23.09.2020

Profesörlük Tarihi:

6.  Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri:

6.1. Yüksek Lisans Tezleri:

1. Bacillus lichenimis proteazın immobilizasyonu ve alerjik olmayan inek sütü üretiminde kullanımı (2016-2017).

2. Immobilization of Aspergillus oryzae β-Galactosidase to produce lactose-free milk (2017-2018).

3. Determination of some quality and safety parameters of  black raisin juice (2017-2018).

4. Immobilization of Chaetomium erraticum dextranase on carbon nanotubes (2017-2018).

5. Ksilandan ksilooligosakkarit üretimi için Neocallimastix patriciarum ksilanazın karboksile çok duvarlı karbon nanotüpler ile immobilizasyonu (2018-2019).

6. Saccharomyces cerevisiae invertazın karboksillenmiş karbon nanotüpler üzerine immobilizasyonu (2018-2019).

6.2. Doktora Tezleri:

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

1.   Tanriseven A, Aslan Y. Immobilization of Pectinex Ultra SP-L to produce fructooligosaccharides. Enzyme and Microbial Technology, 2005, 36, 550-554.        

2.   Aslan Y, Tanrıseven A. Immobilization of Pectinex Ultra SP-L to produce galactooligosaccharides.  Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, 2007, 45, 73-77.

3.   Aslan Y, Tanrıseven A. Immobilization of Penicillium lilacinum dextranase to produce isomaltooligosaccharides from dextran. Biochemical Engineering Journal, 2007, 34. 8-12.

4.  Aslan Y, Handayani N, Stavila E, Loos K. Improved Permance of Pseudomonas fluorescens Lipase Covalent Immobilization onto Amberzyme. Turkish Journal of Biochemistry, 2013, 38 (3), 313-318.

5.  Aslan Y, Ömerosmanoğlu D, Öndül Koç E. 2018. Covalent immobilization of an alkaline protease from Bacillus lichenimis. Turkish Journal of Biochemistry, 43 (6): 595-604.

6. Aslan Y. Taher A.Y. Cavidoğlu İ. 2018.  Improved catalytic activity of Aspergillus oryzae β-galactosidase by covalent immobilization on Eupergit CM. The Journal of Animal and Plant Sciences 28(6): 1648-1655.

7.  Aslan Y, Sharif Y.M, Şahin Ö. 2020. Covalent immobilization of Aspergillus niger amyloglucosidase (ANAG) with ethylenediamine-functionalized and glutaraldehyde-activated active carbon (EFGAAC) obtained from sesame seed shell. International Journal of Biological Macromolecules. 142 (2020): 222-231.

Aspergillus nigeramyloglucosidase (ANAG) ontoactivated carbon (AC) obtained from sesame seed shell. AC was firstly functionalized with ethylenedi-amine, and after then activated with glutaraldehyde. 99.80% immobilization yield and 99.83% activityyield were obtained as the result of optimization of immobilization conditions (pH and molarity of immo-bilization buffer, AC amount, and reaction time). The optimum pH (5.5) and the optimum temperaturerange (55–60°C) for ANAG were not affected by immobilization. After immobilization, Vmax valuedecreased from 1464.1lmol D-glucose/L.min to 1342.3lmol D-glucose/L.min, while Km value decreasedfrom 116.3 g maltodextrin/L to 109.9 g maltodextrin/L. The immobilized enzyme retained 99.30% and98.30% of its initial activity, respectively after twenty repeated uses and after twenty days of storagein 5 mL sodium phosphate buffer (0.1 M, pH 5.5) at +4°C in a refrigerator. Finally, glucose syrup was pro-duced from maltodextrin solution having 1% (w/v) concentration by using the immobilized ANAG.Maltodextrin was completely converted to glucose after four hours. Consequently, it can be said thatthe immobilized ANAG obtained in this study can be used in the industrial production o

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.     Aslan Y, Handayani N, Stavila E, Loos K. Covalent immobilization of Pseudomonas fluorescens lipase onto Eupergit CM.  Internatıonal Journal of Current Research, 2014, 6 (02), 5225- 5228.

2.   Aslan Y, Hawsar HS, Abdullah SA., Cavidoğlu İ. Determination of Some Quality and Safety Parameters for Black Raisin Juice. International Journal of Scientific and Technological Research. 2019, 5 (4), 58-76.

 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1.     Aslan Y, Ömerosmanoğlu D. İmmobilization of Bacillus lichenimis protease to produce cow milk not causing protein allergy. International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species, 3-5 Nisan 2017, Antalya, Turkiye (Sözlü Sunum).

2.     Aslan Y, Handayani N, Stavila E, Loos K. Covalent immobilization of Pseudomonas fluorescens lipase via epoxy activated matrix Amberzyme. The International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies. 15-17 Mayıs 2017, Kapadokya, Turkiye (Sözlü Sunum).

3.     Aslan Y, Handayani N, Stavila E, Loos K. Improved catalytic activity of Pseudomonas fluorescens lipase covalent immobilization onto Eupergit CM. The International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies. 15-17 Mayıs 2017, Kapadokya, Turkiye (Sözlü Sunum).

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

      1.     Aslan Y., Ömerosmanoğlu D., Yaşar M.A., Turan H.R., Dursun S., Yağmur M. 2019. Immobilization of Aspergillus niger glucoamylase on epoxy       activated supports, In: Theoretical Investigations and Applied Studies in Engineering, Özseven T. (Ed.), Bursa, Ekin Yayınevi. 

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.   Aslan Y. The effect of dielectric barrier discharge plasma treatment on microorganisms found in raw cow's milk. Turkish Journal of Agricultural Research. 2016, 3(2), 169-173.

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.  Aslan Y, Tanriseven A. İmmobilize Aspergillus aculeatus  fruktoziltransferaz kullanarak sükrozdan fruktooligosakkarit üretimi. 17. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul Üniversitesi, 8-11 Eylül 2003, İstanbul, Türkiye (Sözlü Sunum)

2.  Aslan Y, Tanriseven A. İmmobilize Pectinex Ultra SP-L kullanarak maltodekstrinden glukoz üretimi. 18. Ulusal Kimya Kongresi, Kafkas Universitesi, 5-9 Temmuz 2004, Kars, Türkiye (Sözlü Sunum)

3.   Aslan Y, Tanriseven A. İmmobilize Pectinex Ultra SP-L kullanarak galaktooligosakkarit ve laktozsuz süt üretimi. 14. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi. Osmangazi Universitesi, 31 Ağustos- 2 Eylül 2005, Eskişehir, Türkiye (Poster).

4.  Aslan Y, Tanriseven A. Dekstrandan izomaltooligosakkarit üretimi için Penicillium lilacinum dekstranazın immobilizasyonu. 20. Ulusal Kimya Kongresi, Erciyes Universitesi, 4-8 Eylül 2006, Kayseri, Türkiye (Sözlü Sunum)

5.    Aslan Y. Dielektrik bariyer deşarj plazma metodu kullanılarak sütün sterilizasyonu. 18. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, 18-19 Aralık 2015, Konya, Türkiye (Poster).

7.7. Diğer yayınlar

8. Projeler

1. Aslan Y. (Proje Yürütücüsü).   İnülinden Fruktooligosakkarit Üretimi için Aspergillus niger İnülinazının Karboksillenmiş Çok Duvarlı Karbon Nano Tüpler ile Kovalent İmmobilizasyonu. TÜBİTAK 1002 Projesi. Proje No: 219O034. Bütçe: 38.450,00 TL. (1.03.2020-Devam Ediyor)  

2. Aslan Y. (Proje Yürütücüsü), Bayık S. (Araştırmacı). Aspergillus oryzae β-galaktozidazın karboksile çok duvarlı karbon nanotüpler ile immobilizasyonu ve prebiyotikli dondurma üretiminde kullanımı. 2018, BAP Projesi. Proje No: 2018-SİÜFEB-010. Bütçe: 6.000,00 TL (Tamamlandı).

3. Aslan Y. (Proje Yürütücüsü), Akalan M. (Araştırmacı) Saccharomyces cerevisiae invertazın karboksillenmiş çok duvarlı karbon nanotüpler üzerine immobilizasyonu. 2019-2019 BAP Projesi. Proje No: 2018-SİÜFEB-076. Bütçe: 6.000,00 TL (Tamamlandı).

4.  Bilen E. (Yürütücü), Aslan Y. (Eğitmen), Hallaç B. (Eğitmen), Keskin M.(Eğitmen), Karakoç Z. (Eğitmen), Arslan D.(Eğitmen), Akgül M.B. (Eğitmen) Akgül G. (Eğitmen), Ün C. (Eğitmen), Şindak N. (Eğitmen), Kahyaoğlu M. (Danışman). 2018-2019. TÜBİTAK Projesi. Proje No: 118B339. Bütçe: 33.120,00 TL. (Tamamlandı)

5. Aslan Y. (Proje Yürütücüsü), Atalay B. (Araştırmacı). Ksilandan ksilooligosakkarit üretimi için Neocallimastix patriciarum ksilanazın karboksile çok duvarlı karbon nanotüpler ile immobilizasyonu. 2018, BAP Projesi. Proje No: 2018-SİÜFEB-019. Bütçe: 6.000,00 TL (Tamamlandı).

6. Aslan Y. (Proje Yürütücüsü), Ghafour B.I. (Araştırmacı). Chaetomium erraticum dekstranazın karbon nanotüplerinde immobilizasyonu. 2018, BAP Projesi. Proje No: 2018-SİÜFEB-003. Bütçe: 6.000,00 TL (Tamamlandı).

7. Şahin Ö. (Proje Yürütücüsü), Aslan Y. (Araştırmacı),  Baytar O. (Araştırmacı),  Saka C. (Araştırmacı),  Ali YMS (Araştırmacı). Susam sapından aktif karbon eldesi ve Aspergillus niger amiloglukozidazın immobilazasyonunda kullanılması. 2017, BAP Projesi. Proje No: 2017-SİÜFEB-28. Bütçe: 6.000,00 (Tamamlandı).

8. Aslan Y. (Proje Yürütücüsü), Alan Y.T. (Araştırmacı). Laktozsuz süt üretimi için Aspergillus oryzae β-galaktozidazın immobilizasyonu. 2017, BAP Projesi. Proje No: 2017-SİÜFEB-10. Bütçe: 6.000,00 TL (Tamamlandı).

9. Aslan Y. (Proje Yürütücüsü), Hussein H.S. (Araştırmacı). Kuru üzüm suyunun güvenlik ve kalitesinin geliştirilmesi. 2017, BAP Projesi. Proje No: 2017-SİÜFEB-09. Bütçe: 6.000,00 TL (Tamamlandı).

10. Aslan Y. Ömerosmanoğlu D. (Araştırmacı), Yaşar M.A. (Araştırmacı),  (Araştırmacı),  Turan H.R. (Araştırmacı),  Dursun S. (Araştırmacı), Yağmur M. (Araştırmacı). Aspergillus niger glukoamilazın kovalent immobilizasyonu. 2017-SİÜMÜH-79. Bütçe: 5.000,00 TL (Tamamlandı).

11. Aslan Y (Proje Yürütücüsü), Ömerosmanoğlu D (Araştırmacı). Bacillus licheniformis proteazın immobilizasyonu ve alerjik olmayan inek sütü üretiminde kullanımı, 2016-2017, BAP Projesi. Proje No: 2016-SİÜFEB-03. Bütçe: 5.900,00 TL (Tamamlandı).

12. Aslan Y. (Proje Yürütücüsü), Özer B. (Araştırmacı), Şahin Ö. (Araştırmacı), Türkmen H. (Araştırmacı) ve Yüksel M.F. (Araştırmacı). β-Galaktozidazın immobilizasyonu ve prebiyotik olarak galaktooligosakkarit içeren fermente süt ürünleri üretiminde kullanımı. 2006-2008, TÜBİTAK, Proje No: TOVAG, 106O296. Bütçe: 156.130,00 TL (TÜBİTAK tarafından İptal edildi).

13. Tanrıseven A. (Proje Yürütücüsü), Ölçer Z. (Araştırmacı), Akpınar A. (Araştırmacı), İleri Ç. (Araştırmacı), Aslan Y. (Araştırmacı), Akkuş P. (Araştırmacı), Dizge N. (Araştırmacı).   Membran biyoreaktör kullanarak sukrozdan izomaltooligosakkarit üretimi. 2005-2007. TÜBİTAK,  MAG, Proje No: 104M385. Bütçe: 112.300,00 TL (Tamamlandı).

14. Tanrıseven A. (Proje Yürütücüsü), Aslan Y. (Araştırmacı). İmmobilize Pectinex Ultra SP-L ile sükrozdan fruktooligosakkarit üretimi. 2003-2005. HÜBAK, Proje No:342. Bütçe: 3.000,00 TL. (Tamamlandı).

9. İdari Görevler

1.     Harran Üniversitesi : Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı (2005-2013)

2.     Siirt Üniversitesi     : Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı (Ocak 2013-Ağustos 2014)

3.     Siirt Üniversitesi       : Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi (2016-devam ediyor)

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

11. Ödüller

1.     TÜBİTAK Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü (3 adet)

12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Ders Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2017-2018

Güz

Yüksek Süt Işleme Teknolojisi

3

0

2

Modifiye Yağlar ve Teknolojisi

3

0

1

Gıda Mühendisliği Mesleki İngilizcesi

3

0

4

Süt Bilimi ve Teknolojisi

2

0

23

Kimya-I

4

0

8

2016-2017

Bahar

Gıda Biyoteknolojisinde İmmobilize Enzim ve

Hücre Uygulamaları

3

0

3

Beslenme Biyokimyası

3

0

3

Fonksiyonel Gıdalar

3

0

4

Kimya-II

4

0

16

Meşrubat ve Meşrubat Teknolojisi

3

0

24

Gıda Hijyeni ve Sanitasyonu

2

0

18

Bitirme Ödevi

0

4

4

Güz

Gida Biyoteknolojisindeki Gelişmeler

3

0

5

Yüksek Süt Işleme Teknolojisi

3

0

5

Kimya-I

4

0

11

Temel Bilgi Teknolojisi Kulanımı

2

1

10

2015-2016

Bahar

Gıda Biyoteknolojisinde İmmobilize Enzim ve

Hücre Uygulamaları

3

0

4

Beslenme Biyokimyası

3

0

3

Fonksiyonel Gıdalar

3

0

3

Kimya-II

4

0

15

Biyokimya

3

0

35

Gıda Hijyeni ve Sanitasyonu

2

0

25

 

Güncelleme : 1.11.2020 21:48:48
DERGİ HAKEMLİĞİ
 1. Biochemical Engineering Journal
 2. Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic
 3. Recent Patents on Chemical Engineering
 4. Turkish Journal of Biochemistry
 5. Bioprocess and Biosystems Engineering
 6. Journal of Food and Health Science
 7. CyTA-Journal of Food
İŞ DENEYİMİ

1988-1994:

Kimya Öğretmeni, Orta Öğretim Kurumları, TRABZON, ADIYAMAN

1994-1999:

Öğretim Görevlisi, Harran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, ŞANLIURFA

1999-2005:

Araştırma Görevlisi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, GEBZE

2005-2007:

Araştırma Görevlisi Doktor, Harran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,     Kimya Bölümü, ŞANLIURFA

2007-2013:

Yardımcı Doçent Doktor, Harran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, ŞANLIURFA

29 Haziran-27 Eylül 2011:

Post Doktora Araştırması, Groningen Üniversitesi, Zernike İleri Materyaller Enstitüsü, Polimer Kimyası Bölümü, Groningen, HOLLANDA.

2005-2013:

Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı, Harran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Şanlıurfa

2013-2014:                  

Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Siirt Üniversitesi, SİİRT.

2013-2014:  

Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı, Fen Bilimleri Enstitüsü, Siirt Üniversitesi, SİİRT.

KİTAPLAR/KİTAP BÖLÜMLERİ
 1. Aslan Y., Ömerosmanoğlu D., Yaşar M.A., Turan H.R., Dursun S., Yağmur M. 2019. Immobilization of Aspergillus niger glucoamylase on epoxy activates supports, In: Theoretical Investigations and Applied Studies in Engineering. Özseven T. (Ed.). Bursa, Ekin Yayınevi.
KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SUNULAN BİLDİRİLER

1. Aslan Y., Tanrıseven A. İmmobilize Aspergillus aculeatus fruktoziltransferaz kullanarak sükrozdan fruktooligosakkarit üretimi. 17. Ulusal Kimya Kongresi, 8-11 Eylül 2003, İstanbul Üniversitesi, İstanbul (Sözlü sunum)

2. Aslan Y. Tanriseven A.İmmobilize Pectinex Ultra SP-L kullanarak maltodekstrinden glukoz üretimi, 18. Ulusal Kimya Kongresi, Kafkas Üniversitesi, 5-9 Temmuz 2004, Kars (Sözlü sunum)

3. Aslan Y. Tanriseven A.Immobilize Pectinex Ultra SP-L kullanılarak galaktooligosakkarit ve laktozsuz süt üretimi, 14. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, Osmangazi Üniversitesi 31 Ağustos - 2 Eylül 2005, Eskişehir-TÜRKİYE (Poster sunumu)

4. Aslan Y., Tanrıseven A. Dekstrandan izomaltooligosakkarit üretimi için Penicillium lilacinum dekstranazın immobilizasyonu, 20. Ulusal Kimya Kongresi, Erciyes Ünivrsitesi, 4-8 Eylül 2006, Kayseri (Sözlü Sunum)

5. Aslan Y. Dielektrik Bariyeri Deşarj Plazma metodu kullanarak sütün sterilizasyonu, 18. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, 18-19 Aralık 2015, Konya (Poster)

6. Aslan Y., Ömerosmanoğlu D. Immobilization of Bacillus licheniformis protease to produce cow milk not causing protein allergy, Uluslararası Biyoçeşitlilik ve Yenilebilir Vahşi Türler Sempozyumu, 3-5 Nisan 2017, Antalya (Sözlü Sunum).

7. Aslan Y., Handayani N., Stavila E., Loos K. Pseudomonas fluorescens lipazın epoksi ile aktive edilmiş matriks Amberzyme ile kovalent immobilizasyonu. Uluslararası Tarım, Orman, Gıda Bilimi ve Teknolojileri Konferansı. 15-17 Mayıs 2017, Kapadokya, Türkiye. (Sözlü Sunum)

8. Aslan Y., Handayani N., Stavila E., Loos K. Eupergit CM'ye kovalent immobilizasyon ile Pseudomonas fluorescens lipazın geliştirilmiş katalitik aktivitesi. Uluslararası Tarım, Orman, Gıda Bilimi ve Teknolojileri Konferansı. 15-17 Mayıs 2017, Kapadokya, Türkiye. (Sözlü Sunum).


KULLANDIĞI ANALİZ TEKNİKLERİ
 • İnce Tabaka Kromatografisi (TLC)
 • Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (HPLC)
 • UV-Spektrometrisi
YAYINLANMIŞ MAKALELER
 1. Tanrıseven A., Aslan Y. 2005. Immobilization of Pectinex Ultra SP-L to produce fructooligosaccharides. Enzyme and Microbiaal Technology. 36: 550-554.
 2. Aslan Y., Tanrıseven A., 2007. Immobilizationof Pectinex Ultra SP-L to produce galactooligosaccharides. Journal of Moleculer Catalysis B: Enzymatic. 45: 73-77.
 3. Aslan Y., Tanrıseven A.,2007.Immobilization of Penicillium lilacinum to produce isomaltooligosaccharides. Biochemical Engineering Journal. 34: 8-12.
 4. Asyan Y., Handayani N., Stavila E., Loos K., 2013. Improved performance of Pseudomonas fluorescens lipase by covalent immobilization onto Amberzyme. Turkish Journal of Biochemistry. 38 (3). 313-318.
 5. Aslan Y., Handayani N., Stavila E., Loos K., 2014. Covalent immobilization of Pseudomonas fluorescens lipase onto Eupergit CM. International Journal of Current Research. 6 (02): 5225:5228.
 6. Aslan Y., 2016. The effect of dielectric barrier discharge plasma treatment on the microorganisms found in raw cow's milk. Turkish Journal of Agricultural Research. 3 (2): 169-173
 7. Aslan Y., Ömerosmanoğlu D., Öndül Koç E. 2018. Covalent immobilization of alkaline protease from Bacillus licheniformis. Turkish Journal of Biochemistry. 43 (6): 595-604. 
 8. Aslan Y, Taher A.Y., Cavidoğlu İ. 2018.  Improved catalytic activity of Aspergillus oryzae β-galactosidase by covalent immobilization on Eupergit CM. The Journal of Animal and Plant Sciences. 28 (6): 1648-1655.
 9. Aslan Y., Hawsar H.S., Cavidoğlu İ. 2019. Determination of Some Quality and Safety Parameters of Black Raisin Juice. International Journal of Scientific and Technological Research. 5 (4): 58-76.
 10. Aslan Y, Sharif Y.M, Şahin Ö. 2020. Covalent  immobilization of Aspergillus niger amyloglucosidase (ANAG) with ethylenediamine-functionalized and glutaraldeyde-activated active carbon (EFGAAC) obtained from sesame seed shell. Interational Journal of Biological Macromolecules.  142 (2020): 222-231.
YÖNETİLEN TEZLER

YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

 1. Bacillus licheniformis proteazın immobilizasyonu ve alerjik olmayan inek sütü üretiminde kullanımı (2016-2017)
 2. Immobilization of Aspergillus oryzae beta-galactosidase to produce lactose-free milk (2017-2018)
 3. Determination of some quality and safety parameters for black raisin juice (2017-2018)
 4. Immobilization of Chaetomium erraticum dextranase on carbon nanotubes (2017-2018)
 5. Ksilandan ksilooligosakkarit üretimi için Neocallimastix patriciarum ksilanazın karboksile çok duvarlı karbon nanotüpler ile immobilizasyonu (2018-2019)
 6. Saccharomyces cerevisiae invertazın karboksillenmiş karbon nanotüpler üzerine immobilizasyonu (2018-2019)

DOKTORA TEZLERİ

YÜRÜTÜLEN DERSLER
Önlisans Lisans Dersleri:
 • Gıda Kimyası
 • Genel Kimya
 • Biyoteknoloji
 • Gıda Mikrobiyolojisi
 • Pişirme Yağı Teknolojisi
 • Gıda Analizi
 • Aletli Analiz Laboratuvarı
 • Araştırma Teknikleri
Lisans Dersleri:
 • Kimya-I
 • Kimya-II
 • Kimya Laboratuvarı-I
 • Kimya Laboratuvarı-II
 • Biyokimya
 • Alkolsüz İçecek ve Alkolsüz İçecek Teknolojisi
 • Gıda Hijyen ve Sanitasyon
 • Temel Bilgi Teknolojisinin Kullanımı
 • İnsan kaynakları yönetimi
Lisansüstü Dersleri:
 • Enzim İmmobilizasyon Yöntemleri
 • Beslenme Biyokimyası
 • Fonksiyonel Gıdalar
 • Gıda Biyoteknolojisindeki Gelişmeler
 • Yüksek Süt İşleme Teknolojisi
 • Değiştirilmiş Yağlar ve Teknoloji
 • Enzimatik Reaksiyonlar ve Enzimli Kinetik
 • Mesleki İngilizce

YÜRÜTÜLEN PROJELER

1.  Aslan Y. (Proje Yürütücüsü). İnülinden fruktooligosakkarit üretimi için Aspergillus niger inülinazının karboksillenmiş çok duvarlı karbon nanotüpler ile kovalent immobilizasyonu. TÜBİTAK 1002 Projesi. Bütçe: 38.450,00 TL. (01.03.2020-Devam ediyor).

2. Aslan Y. (Proje Yürütücüsü), Bayık S. (Araştırmacı). Aspergillus oryzae β-galaktozidazın karboksile çok duvarlı karbon nanotüpler ile immobilizasyonu ve prebiyotikli dondurma üretiminde kullanımı. 2018, BAP Projesi. Proje No: 2018-SİÜFEB-010. Bütçe: 6.000,00 TL (Tamamlandı).

3. Aslan Y. (Proje Yürütücüsü), Akalan M. (Araştırmacı) Saccharomyces cerevisiae invertazın karboksillenmiş çok duvarlı karbon nanotüpler üzerine immobilizasyonu. 2019-2019 BAP Projesi. Proje No: 2018-SİÜFEB-076. Bütçe: 6.000,00 TL (Tamamlandı).

4. Bilen E. (Yürütücü), Aslan Y. (Eğitmen), Hallaç B. (Eğitmen), Keskin M.(Eğitmen), Karakoç Z. (Eğitmen), Arslan D.(Eğitmen), Akgül M.B. (Eğitmen) Akgül G. (Eğitmen), Ün C. (Eğitmen), Şindak N. (Eğitmen), Kahyaoğlu M. (Danışman). 2018-2019. TÜBİTAK Projesi. Proje No: 118B339. Bütçe: 33.120,00 TL. (Tamamlandı)

5. Aslan Y. (Proje Yürütücüsü), Atalay B. (Araştırmacı). Ksilandan ksilooligosakkarit üretimi için Neocallimastix patriciarum ksilanazın karboksile çok duvarlı karbon nanotüpler ile immobilizasyonu. 2018, BAP Projesi. Proje No: 2018-SİÜFEB-019. Bütçe: 6.000,00 TL (Tamamlandı).

6. Aslan Y. (Proje Yürütücüsü), Ghafour B.I. (Araştırmacı)Chaetomium erraticum dekstranazın karbon nanotüplerinde immobilizasyonu2018, BAP Projesi. Proje No: 2018-SİÜFEB-003. Bütçe: 6.000,00 TL (Tamamlandı).

7. Şahin Ö. (Proje Yürütücüsü)Aslan Y. (Araştırmacı),  Baytar O(Araştırmacı),  Saka C(Araştırmacı),  Ali YMS (Araştırmacı). Susam sapından aktif karbon eldesi ve Aspergillus nigeramiloglukozidazın immobilazasyonunda kullanılması. 2017, BAP Projesi. Proje No: 2017-SİÜFEB-28. Bütçe: 6.000,00 (Tamamlandı).

8. Aslan Y. (Proje Yürütücüsü), Alan Y.T. (Araştırmacı). Laktozsuz süt üretimi için Aspergillus oryzae β-galaktozidazın immobilizasyonu. 2017, BAP Projesi. Proje No: 2017-SİÜFEB-10. Bütçe: 6.000,00 TL (Tamamlandı).

9. Aslan Y. (Proje Yürütücüsü), Hussein H.S. (Araştırmacı). Kuru üzüm suyunun güvenlik ve kalitesinin geliştirilmesi. 2017, BAP Projesi. Proje No: 2017-SİÜFEB-09. Bütçe: 6.000,00 TL(Tamamlandı).

10. Aslan Y. Ömerosmanoğlu D(Araştırmacı), Yaşar M.A(Araştırmacı),  (Araştırmacı),  Turan H.R(Araştırmacı),  Dursun S. (Araştırmacı)Yağmur M(Araştırmacı). Aspergillus nigerglukoamilazın kovalent immobilizasyonu. 2017-SİÜMÜH-79. Bütçe: 5.000,00 TL (Tamamlandı).

11. Aslan Y (Proje Yürütücüsü), Ömerosmanoğlu D (Araştırmacı). Bacillus licheniformis proteazın immobilizasyonu ve alerjik olmayan inek sütü üretiminde kullanımı, 2016-2017, BAP Projesi. Proje No: 2016-SİÜFEB-03. Bütçe: 5.900,00 TL (Tamamlandı).

12. Aslan Y. (Proje Yürütücüsü), Özer B. (Araştırmacı), Şahin Ö. (Araştırmacı), Türkmen H. (Araştırmacı) ve Yüksel M.F. (Araştırmacı). β-Galaktozidazın immobilizasyonu ve prebiyotik olarak galaktooligosakkarit içeren fermente süt ürünleri üretiminde kullanımı. 2006-2008, TÜBİTAK, Proje No: TOVAG, 106O296. Bütçe: 156.130,00 TL (TÜBİTAK tarafından İptal edildi).

13.  Tanrıseven A. (Proje Yürütücüsü), Ölçer Z. (Araştırmacı), Akpınar A. (Araştırmacı), İleri Ç. (Araştırmacı), Aslan Y. (Araştırmacı), Akkuş P. (Araştırmacı), Dizge N. (Araştırmacı).   Membran biyoreaktör kullanarak sukrozdan izomaltooligosakkarit üretimi. 2005-2007. TÜBİTAK,  MAG, Proje No: 104M385. Bütçe: 112.300,00 TL (Tamamlandı).

14. Tanrıseven A. (Proje Yürütücüsü), Aslan Y. (Araştırmacı). İmmobilize Pectinex Ultra SP-L ile sükrozdan fruktooligosakkarit üretimi. 2003-2005. HÜBAK, Proje No:342. Bütçe: 3.000,00 TL. (Tamamlandı).