Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Yerel Yönetimler
Telefon (0484) 212-1111 / 3776
Kurumsal E-Posta abdullahelmas  siirt.edu.tr
E-Posta progelmas  gmail.com
Açıklama
Güncelleme10.09.2018 23:44:17

Öğr. Gör. ABDULLAH ELMAS

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Bölüm Başkanı

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Abdullah ELMAS

2. Doğum Tarihi          : 

3. Unvanı                    : Öğr. Gör.

4.Öğrenim Durumu    : Yüksek Lisans

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

Yıl

Lisans

Sınıf Öğretmenliği

Atatürk Üniversitesi

2004-2008

Lisans

Sosyoloji

Atatürk Üniversitesi

2012-2016

Lisans

Kamu Yönetimi

Anadolu Üniversitesi

2011-2014

Lisans

Tarih

Anadolu Üniversitesi

2014-2020

Yüksek Lisans

Kamu Yönetimi

TODAİE 

2014-2017

Doktora

Kamu Hukuku

İstanbul Medipol Üniversitesi

2020-

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        :

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1.   …

            2.   …

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

      1. Elmas, A. ve Yılmaz, H. (2018) İstanbul’un İlk Belediye Başkanı Hızır Bey Çelebi Socıal Scıences Studıes Journal (Sssjournal). Vol:4, Issue:14 & Şubat 2018   Ss  , 569-576, Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.382 

 

      2. Elmas, A. ve Altınışık, S. (2018). Köy Enstitülerinde Denetim Uygulamaları, Journal Of Social & Humanities Sciences Research (JSHSR) Vol:5, Issue:18 & Mart 2018  Ss, 401-425 Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.370

   

      3. Elmas, A. (2018) 1923-2016 Yılları Arası Hükümet Programlarında Dezavantajlı Gruplar Socıal Scıences Studıes Journal (SSSjournal) Vol:4, Issue:15 & Mart 2018, Ss, 945-953,   Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.467

           

   4. Seven, O. Altınışık, S. & Elmas, A. (2018). Türk Hukukunda Öğretmenin Disiplin Hakkı, International Journal Of Disciplines Economics & Administrative Sciences Studies (IDEAstudies) Vol:4, Issue:8 & Haziran 2018, Ss, 223-244, Doi Number :http://dx.doi.org/10.26728/ideas.98 


     5 .Yılmaz, H. & Elmas, A.  (2018).  Siirt İlinin Nüfusu Üzerine Bir Değerlendirme. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (11), 123-136. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/susbid/issue/38160/399380

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1. Elmas, A., Hatunoğlu, H. Sezek , S. ‘’2015 Genel Seçim Kampanyalarında Siyasi Parti Başkanlarının Propaganda Mesajlarında Değerler’’ II. Değerler Eğitimi Kongresi,5-7 Kasım 2015, Kırıkkale Üniversitesi/ Kırıkkale 

2. Elmas,A., Hatunoğlu, H.’’ İsmail Hakkı Tonguç’un Denetim Felsefesi ve Denetim Gezileri ‘’ VI. Eğitim Denetimi Kongresi, 18-20 Haziran 2014, Yıldız Teknik Üniversitesi/ İstanbul

3. Elmas, A.’’ Kültürel Miras Olarak Türkülerin Edebiyat Temelli Öğrenme Yöntemi ile Tarih Öğretimindeki Yeri ve Önemi, III. Uluslarası Tarih Eğitimi Sempozyumu, 25-27 Haziran 2014, Sakarya Üniversitesi/ Sakarya.

4. Elmas, A., Altınışık, S. ‘’ 2009 Yılı ve Sonrasında Yayınlanan Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliklerin Karşılaştırılması, V. Uluslarası  Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR V), 11-13 Eylül 2014, Necmettin Erbakan Üniversitesi,/ Konya

5. Elmas, A., Yıldız, İ., Elhakan, İ., Sayın, T. “As an Offer of Profession : Educaitonal Engineering”  III. International “New Issues on Teacher Education” Symposium, 11- 13 September, 2015,  University of Thessaly/Volos/Greece

6. Elmas,A.,Yıldız,İ., Sayın,A., Sayın, T.,  Keskin, İ., Özdemir, A. ‘’ Müdür Yetkili Öğretmenlerin Başarısını Etkileyen Nedenler: Müdür Yetkili Öğretmenlerin Köy İmam ve Muhtarı İle Olan İlişkileri’’ VI. Uluslar arası Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR VI),  5-7 Kasım 2015, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi/ KKTC

7. Elmas, A., Yıldız, İ., Akalın, A. ‘’Eğitim kurumlarına yönetici atamalarının sendika temsilcileri, eğitim kurumları yöneticileri ve idari yargı kararları bağlamında çözümlemesi’’  International Management Research Congress (INMAR), Hacettepe University/Ankara/Turkey Mach 19-20, 2016

8.Elmas, A., Yıldız, İ., Akalın, A. ‘’Türkiye’de eğitim mimarileri ve eğitim mimarilerinin eğitimde başarıya etkisi’’  Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi/Muğla/Turkey May 11-14, 2016.

9. Elmas, A. ve Altınışık, S. " Village Institute Years with Letters to İsmail Hakkı Tonguç (1935-1946)"Internatıonal Symposıum On Hıstory Educatıon IV (ISHE IV), Mugla Sıtkı Koçman Universty/Mugla/Turkey September  1-3, 2016.

10. Dönmez, K.  ve Elmas, A." Suriye Göçlerinin Türkiye'nin Sosyal Güvenlik Politikalarına Etkileri" Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR 14), Yüzüncü Yıl Universty, Van/Turkey, April 27-29, 2017.

11. Elmas, A. ve Yıldız, İ. (2017)  “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları Tarafından Yerel Yönetimler İle İlgili Veto Edilen Yasaların Çözümlemesi” 1.Uluslararası Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi 06-08 Temmuz 2017 Lefke Avrupa Üniversitesi/KKTC

12. Elmas, A. ve Akalın, A. (2017)  “16 Nisan 2017 Referandum Sürecinin Türkiye’deki Yazılı Basında Sunumu” 1.Uluslararası Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi 06-08 Temmuz 2017 Lefke Avrupa Üniversitesi/ KKTC

13. Elmas, A. ve Dönmez, K. (2017)  “Türkiye’de Büyükşehir Belediyelerinin Aktif Yaşlanma Sürecine Katkıları” 1.Uluslararası Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi 06-08 Temmuz 2017 Lefke Avrupa Üniversitesi/ KKTC

14. Elmas, A (2017) In context of advise given kutadgu bilig, siyasatnama, nasihatus selatin, The Values Which Are Necessary To be possessed statesmen III. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu Fon Üniversitesi Üsküp/Makedonya 6-9 Temmuz 2017

15. Elmas, A. ve ÖZHAN, M. (2018). Osmanlı Devleti’nde İmar İşleri (1453-1923), Innovation and Global Issues in Social Sciences III , Akdeniz Üniversitesi ve  Manas Üniversitesi  Patara/Antalya,26-29 Nisan 2018

            16. YILMAZ, H. ELMAS, A. (2018) Eğitim Harcamalarının Ekonomik Büyüme, Kişi Başı Milli Gelir ve Yüksek Teknoloji İhracatına Etkisi: BRICS Ülkeler ve Türkiye (2000-2016) IX. Uluslar arası Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR IX),  1-4 Kasım 2018, Antalya/ Türkiye

17. ELMAS, A., YILMAZ, H.ve SEVEN, Ö.  (2018)  Türkiye’de Yerel Yönetimler Eğitim İlişkisi IX. Uluslar arası Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR IX),  1-4 Kasım 2018, Antalya/Türkiye 

 18. ELMAS, A.(2018). Active Aging Studies Of The Metropolitan Municipality İn Turkey İn The Context Of Development Plan X2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi 7-8 Aralık 2018 Antalya/Türkiye

 

19. ELMAS, A.(2018). Türkiye’de Cittaslow Hareketi’nin Kentlere Etkisi 2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi 7-8 Aralık 2018 Antalya/Türkiye

 

20.KAZU, İ.Y. ve ELMAS, A.  (2019) Köy Enstı̇tülerı̇nde Özdenetı̇m Bı̇lı̇ncı̇. BİLTEK Uluslararası Bilim, Teknoloji ve Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler Sempozyumu, Ankara/Türkiye  (),218-


            21. Kazu, İ.Y., Elmas, A., (2019). Köy Enstitüleri̇ ve Bir Örneklem Olarak Dicle Köy Enstitüsü. BİLTEK Uluslararası Bilim, Teknoloji Ve Sosyal bilimlerde Güncel Gelişmeler Sempozyumu, 2(),145-167.


7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

             1. Elmas, A. & YILMAZ, H. (2018) The Study on Turkey's Demographic Window of Opportunity, Peter Lang International Academic Publisher, Bern  (Basım Aşamasında),

             2. Elmas, A. & YILMAZ, H. (2018) Gender And Local Politics In Turkey On The Axis Of Women Mayors,Peter Lang International Academic Publisher, Bern  (Basım Aşamasında)

              3. Elmas, A. & YILMAZ, H. (2018) Kriz ve Stres Yönetimi, Ders Kitabı, (Ağustos, 2018'de Basımı Yapılacaktır)

              4. ELMAS, A. Ve SEVEN, Ö. (2020) Türkiye’deki Geçici Koruma Statüsünde Bulunan Suriyelilerle İlgili Algılar ve Gerçekler “Değişen Dünyada Göç” kitabı içinde Ekin Yayınları, Bursa s: 21-48.

              5. ELMAS A. (2020)  Köyü Canlandırma Hareketi Olarak köy Enstitüleri. İKSAD Yayınları, Ankara.


7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

           

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   …

            2.   …

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

            1.   …

            2.   …

 

9.İdari Görevler

            1.   MEB Okul Müdürlüğü

            2.   MEB Müdür Yardımcılığı

            3.   Siirt Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölüm Başkanlığı 

            4.   Siirt Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölüm Başkanlığı 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  TODDER Yönetim Kurulu Başkanı

            2.  İGEDER Siirt İl Temsilcisi

            3. EYUDER İl Temsilcisi

 

11.Ödüller

            1.   Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Yüksek Onur Öğrencisi

            2.  Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Onur Öğrencisi

            3. UAESEB 2018 Yılı Yerel Yönetimler Alanında Dede Korkut Araştırmacı Ödülü

 

12.Son iki yılda verdiğiniz ön lisans ve lisans düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

 

 

2016-2017

Güz

 

 

 

 

 

İlkbahar

Türkiye'nin Toplumsal Yapısı (Ön Lisans)

Kamu Yönetimi (Ön Lisans)

Yerel Yönetimler ve Kamu Hiz. (Ön Lisans)

Sosyal Politika ve Planlama(Ön Lisans)

Bilgi Yönetimi(Ön Lisans)

Gençlik, Toplum ve Sosyal Hiz(Ön Lisans)

Göç ve Kentleşme Sorunları (Ön Lisans)

 

3

3

3

3

3

3

3

 

 

35

29

29

38

72

35

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018

Güz

İdare Hukuku(Ön Lisans)

Yerel Yönetimler Maliyesi(Ön Lisans)

Genel İletişim(Ön Lisans)

Teknoloji Kullanımı(Ön Lisans)

Örgütsel Davranış(Ön Lisans)

Kamu ve Özel Kesim Yapısı(Ön Lisans)

Etkili ve Güzel Konuşma   (Ön Lisans)

Genel Hukuk Bilgisi(Ön Lisans)

Kamu Maliyesi (Ön Lisans)

Vergi Hukuku (Ön Lisans)

3

3

3

3

2

3

3

2

3

3

 

31

31

99

45

68

68

68

30

31

57

İlkbahar

Kriz ve Stres Yönetimi(Ön Lisans)

Toplantı Yönetimi(Ön Lisans)

Türkiye'nin Toplumsal Yapısı (Ön Lisans)

Kamu Yönetimi (Ön Lisans)

Yerel Yönetimler ve Kamu Hiz. (Ön Lisans)

Türk Vergi Sistemi (Ön Lisans)

Yönetim Bilimi (Ön Lisans)

Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar(Ön Lisans)

3

3

4

3

3

4

3

3

 

68

68

31

39

39

83

39

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2019

Güz

İdare Hukuku(Ön Lisans)

Yerel Yönetimler Maliyesi(Ön Lisans)

Genel İletişim(Ön Lisans)

Örgütsel Davranış(Ön Lisans)

Kamu ve Özel Kesim Yapısı(Ön Lisans)

Konuk iletişimi (Ön lisans)

Genel Hukuk Bilgisi(Ön Lisans)

Kamu Maliyesi (Ön Lisans)

Temel hukuk (Ön Lisans)

Siyaset Bilimine Giriş (Ön lisans) 

3

3

3

2

3

3

2

2

2

2

 

33

33

81

55

68

68

120

33

41

41

İlkbahar

Kriz ve Stres Yönetimi (Ön Lisans)

Kamu Yönetimi (Ön Lisans)

Protokol ve Sosyal Davranış

 

 

2020-2021

Güz

İdare Hukuku(Ön Lisans)

Kamu ve Özel Kesim Yapısı(Ön Lisans)

Genel Hukuk Bilgisi(Ön Lisans)

Temel hukuk (Ön Lisans)

Yönetici Asistanlığı (Ön lisans)

Sektör Uygulamaları (Ön Lisans)

Fotoğrafçılık(OSD-Rektörlük Servis)

 

İlkbahar

 

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

 

Güncelleme : 15.12.2020 06:42:23
STUDİES

Elmas, A., Hatunoğlu, H. Sezek , S. ‘’2015 Genel Seçim Kampanyalarında Siyasi Parti Başkanlarının Propaganda Mesajlarında Değerler’’ II. Değerlere Eğitimi Kongresi,5-7 Kasım 2015, Kırıkkale Üniversitesi/ Kırıkkale 

Elmas, A.,Yıldız ,İ., Durmuş, A. ‘’1923-2014 Yılları Arası Hükümet Programlarında Dezavantajlı Gruplar’’ IV. Ulusal Yerel Yönetimler Öğrenci Sempozyumu, 28-30 Mayıs 2015, Süleyman Demirel Üniversitesi/Isparta

Elmas,A., Hatunoğlu, H.’’ İsmail Hakkı Tonguç’un Denetim Felsefesi ve Denetim Gezileri ‘’ VI. Eğitim Denetimi Kongresi, 18-20 Haziran 2014, Yıldız Teknik Üniversitesi/ İstanbul

Elmas, A.’’ Kültürel Miras Olarak Türkülerin Edebiyat Temelli Öğrenme Yöntemi ile Tarih Öğretimindeki Yeri ve Önemi, III. Uluslarası Tarih Eğitimi Sempozyumu, 25-27 Haziran 2014, Sakarya Üniversitesi/ Sakarya.

Elmas, A., Altınışık, S. ‘’ 2009 Yılı ve Sonrasında Yayınlanan Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliklerin Karşılaştırılması, V. Uluslarası  Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR V), 11-13 Eylül 2014, Necmettin Erbakan Üniversitesi,/ Konya

Elmas, A., Yıldız, İ., Elhakan, İ., Sayın, T. “As an Offer of Profession : Educaitonal Engineering” 

 III. International “New Issues on Teacher Education” Symposium, 11- 13 September, 2015, 

 University of Thessaly/Volos/Greece

Elmas,A.,Yıldız,İ., Sayın,A., Sayın, T.,  Keskin, İ., Özdemir, A. ‘’ Müdür Yetkili Öğretmenlerin Başarısını Etkileyen Nedenler: Müdür Yetkili Öğretmenlerin Köy İmam ve Muhtarı İle Olan İlişkileri’’ VI. Uluslar arası Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR VI),  5-7 Kasım 2015, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi/ KKTC

Elmas, A., Yıldız, İ., Akalın, A. ‘’Eğitim kurumlarına yönetici atamalarının sendika temsilcileri, eğitim kurumları yöneticileri ve idari yargı kararları bağlamında çözümlemesi’’  International Management Research Congress (INMAR), Hacettepe University/Ankara/Turkey Mach 19-20, 2016

Elmas, A., Yıldız, İ., Akalın, A. ‘’Türkiye’de eğitim mimarileri ve eğitim mimarilerinin eğitimde başarıya etkisi’’  Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi/Muğla/Turkey May11-14, 2016.